MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 december 1996, Stb. 1996, 621, houdende regels betreffende advies en overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat (Wet advies en overleg verkeer en waterstaat).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

1. Redactie: ingevolge artikel 3, onderdeel E, van de Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Stb. 2012, 35) is de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat met ingang van 11 februari 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet overleg verkeer en waterstaat. Ingevolge artikel XXV, onderdeel D, van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 (Stb. 2014, 581) is de Wet overleg verkeer en waterstaat met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet overleg infrastructuur en milieu.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de Herzieningswet adviesstelsel wenselijk is de Raad voor verkeer en waterstaat opnieuw in te stellen met handhaving van de bestaande regeling van het overleg met betrekking tot het terrein van verkeer en waterstaat;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).