Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OVERLEG  VERKEER  EN  WATERSTAAT

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 11 december 1996, houdende regels betreffende advies en overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat (Wet advies en overleg verkeer en waterstaat)

1. Redactie: ingevolge artikel 3, onderdeel E, van de Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat met ingang van 11 februari 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet overleg verkeer en waterstaat.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de Herzieningswet adviesstelsel wenselijk is de Raad voor verkeer en waterstaat opnieuw in te stellen met handhaving van de bestaande regeling van het overleg met betrekking tot het terrein van verkeer en waterstaat;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

overlegorgaan: Overlegorgaan verkeer en waterstaat, bedoeld in artikel 4.

 

Artikel 2 [Vervallen per 11-02-2012]

 

Artikel 3 [Vervallen per 11-02-2012]

 

Artikel 4

Er is een Overlegorgaan verkeer en waterstaat voor het voeren van overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat.

 

Artikel 5

Door of namens Onze Minister en, waar daartoe aanleiding bestaat door

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x