Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  AFWIJKING  AANPASSINGSMECHANISME  WET  INDIVIDUELE  HUURSUBSIDIE  SUBSIDIETIJDVAK  1-7-'95  T/M  30-6-'96

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 november 1995, houdende afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor het subsidietijdvak van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 alsnog een wijziging aan te brengen in het mechanisme voor de jaarlijkse aanpassingen van de individuele huursubsidie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. In afwijking van artikel 25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet individuele huursubsidie vervangt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 het tweede op de voorlaatste regel voorkomende bedrag alsmede het eerste op de laatste regel voorkomende bedrag, genoemd in artikel 7, derde lid, alsmede in artikel 7a, onder c, van die wet door een bedrag dat gelijk is aan het tweede op de voorlaatste regel voorkomende bedrag, vermeerderd met 4% en tenslotte afgerond op het naasthogere veelvoud van f 5,-.

2. Het eerste lid geldt voor de toepassing van artikel 25, tweede lid, van de Wet individuele huursubsidie als toepassing van artikel 25, eerste lid, onder c, van die wet.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1995.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1995

 

BEATRIX

 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
D.K.J. Tommel

 

Uitgegeven de zestiende november 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x