BESLUIT van 13 december 1982, Stb. 1982, 692, houdende aanwijzing van de gevallen waarin het bureau beheer landbouwgronden kan overgaan tot de uitgifte in erfpacht van landbouwgrond. Inwerkingtreding: 1 januari 1983.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij a.i. van 5 augustus 1982, nr. J 4316, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
     Gehoord de commissie beheer landbouwgronden;
     Overwegende dat het wenselijk is ter verlichting van de financieringsproblematiek in de landbouw in bepaalde gevallen uitgifte in erfpacht van landbouwgrond door het bureau beheer landbouwgronden aan ondernemers in de landbouw mogelijk te maken;
     Gelet op artikel 57, eerste lid, van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, 248);
     De Raad van State gehoord (advies van 29 september 1982, nr. 2420/17/8238);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 30 november 1982, nr. J. 5486, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).