Nadere regelgeving:
- Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
- Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
- Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (vervallen)
- Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
- UWV beleidsregels uitvoering Wav

 

 

WET van 21 december 1994, Stb. 1994, 959, tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen. Inwerkingtreding: 1 september 1995 (Stb. 1995, 405).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking tot de tewerkstelling van vreemdelingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).