[Regeling van 14 maart 2005, Stcrt. 2005, 70. Inwerkingtreding: 6 april 2005]

 

REGELING tot vaststelling van regels ter uitvoering van de BDU verkeer en vervoer en van een beleidsregel ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet BDU verkeer en vervoer (Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer)

14 maart 2005/nr. HDJZ/S&W/2005-62
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op artikel 4, derde lid, artikel 5, eerste en derde lid, van het Besluit BDU verkeer en vervoer en artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet BDU verkeer en vervoer;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).