Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  BESCHERMING  OORSPRONKELIJKE  TOPOGRAFIEňN  VAN  HALFGELEIDERPRODUKTEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit bescherming oorspronkelijke topografieŽn van halfgeleiderprodukten

 

 

WET van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieŽn van halfgeleiderprodukten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieŽn van halfgeleiderprodukten (PbEG L 24, 27 januari 1987) wenselijk is regelen te treffen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieŽn van halfgeleiderprodukten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. halfgeleiderprodukt: de definitieve vorm of de tussenvorm van een produkt;

1į. dat uit een lichaam bestaat, dat een laag halfgeleidermateriaal en een of meer lagen geleidend, isolerend of halfgeleidend materiaal bevat, waarbij elk van de lagen een samenstelling heeft die in overeenstemming is met een vooraf bepaald driedimensionaal patroon van het lichaam, en

2į. dat bestemd is om, uitsluitend of tezamen met andere functies, een elektronische functie te vervullen.

b. topografie: een reeks samenhangende beelden, op enigerlei wijze vastgelegd,

1į. die het driedimensionaal patroon van de lagen weergeven waaruit het halfgeleiderprodukt is samengesteld, en

2į. waarin elk beeld het patroon of een gedeelte van het patroon van een oppervlak van het halfgeleiderprodukt in enig stadium van zijn vervaardiging voorstelt;

c. het bureau: het bureau, bedoeld in artikel 1 van de Rijksoctrooiwet 1995;

d. het register: het door het bureau beheerde register waarin depots ingevolge deze wet worden ingeschreven;

e. exploiteren: het verkopen, verhuren of het op andere wijze in het verkeer brengen van exemplaren van de topografie of van het halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat, dan wel het aanbieden voor een van deze doeleinden. Voor de toepassing van de artikelen 4, 7 en 13 wordt onder exploitatie niet verstaan exploitatie die geschiedt onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid, mits deze voorwaarde alleen geldt tussen de desbetreffende contractspartijen.

 

Artikel 2

De maker van een oorspronkelijke topografie van een halfgeleiderprodukt heeft een uitsluitend recht op deze topografie.

 

Artikel 3

Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het tot stand brengen van topografieŽn, wordt, tenzij anders is overeengekomen, als de maker van de topografie aangemerkt degene, in wiens dienst de topografie is tot stand gebracht.

 

Artikel 4

Buiten het geval, bedoeld in artikel 2, in samenhang met artikel 3, komt het uitsluitend recht op een topografie mede toe aan de persoon die een oorspronkelijke topografie, die nog niet elders in de wereld is geŽxploiteerd, voor het eerst in een van de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte met uitsluiting van anderen exploiteert, mits deze exploitatie geschiedt met toestemming van degene die de topografie heeft tot stand gebracht.

 

Artikel 5

1. Het uitsluitend recht op een topografie houdt de bevoegdheid in om

a. de topografie te verveelvoudigen;

b. een halfgeleiderprodukt te vervaardigen waarin de topografie is vervat;

c. een exemplaar van de topografie of het halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat, te exploiteren, dan wel voor een of ander aan te bieden, in voorraad te hebben of in te voeren.

2. Het uitsluitend recht op een topografie kan tegenover derden alleen worden uitgeoefend, nadat het depot van de topografie is ingeschreven door het bureau.

 

Artikel 6

Is een exemplaar van de topografie of het halfgeleiderprodukt waarin de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x