BESLUIT van 25 september 1993, Stb. 1993, 602, houdende regels met betrekking tot het verplicht bodemonderzoek op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. Inwerkingtreding: 15 mei 1994 (Stb. 1994, 333).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 juni 1992, nr. MJZ 01692030, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
     Gelet op de artikelen 70 en 72 van de Wet bodembescherming;
     Gezien de adviezen van de Centrale raad voor de milieuhygiĆ«ne (adviezen van 27 mei 1991, B-91/566 en van 27 juni 1991, B-91/721) en van de Technische commissie bodembescherming (advies van 3 mei 1991, TCB 91/108/S);
     De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 1992, nr. W08.92 0233);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 september 1993, nr. MZJ 17993003, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).