[Regeling van 12 juli 2006, Stcrt. 2006, 145. Inwerkingtreding: 30 juli 2006]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 juli 2006, nr. BWL/2006282070, houdende Regeling beoordeling reinigbaarheid van grond

     De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
     Gelet op artikel 28a van de Wet bodembescherming en artikel 2, onderdeel f, juncto artikel 1, onder 24, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).