Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  BRUTERING  OVERHEVELINGSTOESLAG  LONEN  (Wet BOL)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 22 december 1993, houdende vaststelling van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot verhoging van het loon ter compensatie van het vervallen van de overhevelingstoeslag;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. overhevelingstoeslag: De overhevelingstoeslag, bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en in artikel 3 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies;

c. vervaljaar: het krachtens artikel 9 vastgestelde jaar met ingang waarvan de verplichting tot betaling van een overhevelingstoeslag komt te vervallen.

Artikel 2

1. De voor de berekening van de overhevelingstoeslag voor het jaar 1995 geldende premiepercentages worden in afwijking van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies afgeleid van en tegelijkertijd vastgesteld met de voor het jaar 1994 geldende premiepercentages.

2. Het voor de berekening van de overhevelingstoeslag geldende percentage wordt, in afwijking van artikel 1, tweede lid, van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en van artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, voor de jaren 1996 en volgend vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, overeenkomstig de navolgende leden. Daarbij kan dit percentage voor verschillende categorieŽn inhoudingsplichtigen of personen verschillend worden vastgesteld.

3. Uitgaande van de voorafgaande vaststelling van het percentage van de overhevelingstoeslag, worden in dat percentage wijzigingen aangebracht overeenkomstig de lastenontwikkeling uit hoofde van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten en de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering in het jaar 1995 en de daaropvolgende jaren.

4. Voorts kunnen in dat percentage wijzigingen worden aangebracht:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x