Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  BUITENLANDSE  SCHEPEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling veiligheid zeeschepen

 

 

WET van 6 juli 2004, houdende een voorziening om ter uitvoering van besluiten van instellingen van de Europese Unie regels te kunnen stellen ten aanzien van buitenlandse schepen (Wet buitenlandse schepen)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een wettelijke voorziening te treffen op grond waarvan uitvoering kan worden gegeven aan besluiten van de instellingen van de Europese Unie, voorzover deze besluiten ertoe verplichten om regels te stellen ten aanzien van buitenlandse schepen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

 

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij daarin anders is bepaald, verstaan onder:

a. buitenlands schip: een zeeschip dat niet gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren;

b. haven: een anker- of ligplaats onder Nederlandse jurisdictie voor schepen, al dan niet in zee;

c. kapitein: de gezagvoerder van een schip of diens vervanger;

d. exploitant: de eigenaar, de rompbevrachter of ieder ander die zeggenschap heeft over het gebruik van een schip;

e. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt met een buitenlands schip gelijkgesteld een schip dat op grond van Arubaanse, CuraÁaose of Sint Maartense rechtsregels gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk te voeren.

 

Artikel 2

Deze wet is van toepassing op buitenlandse schepen in Europese wateren onder Nederlandse jurisdictie, met uitzondering van oorlogsschepen, marinehulpschepen en andere schepen die in gebruik zijn voor de uitvoering van een militaire taak en voor andere dan handelsdoeleinden gebruikte overheidsschepen.

 

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor buitenlandse schepen

 

Artikel 3

1.Ter uitvoering van een besluit van een of meer van de instellingen van de Europese Unie alleen of gezamenlijk betreffende de veiligheid van de zeescheepvaart in Europese wateren onder de jurisdictie van de lidstaten van de Europese Unie, kunnen bij ministeriŽle regeling regels worden gesteld met betrekking tot de overeenkomstige toepassing op buitenlandse schepen van bij of krachtens de artikelen 3, 3a, 4, 6, en 9 van de Schepenwet gestelde regels.

2.Artikel 5, tweede lid, van de Schepenwet is van overeenkomstige toepassing, voorzover een besluit als bedoeld in het eerste lid voorziet in de mogelijkheid ontheffing te verlenen.

 

Artikel 4

Bij ministeriŽle regeling kan worden bepaald dat

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x