Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  CENTRAAL  ORGAAN  OPVANG  ASIELZOEKERS

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008 (Reba 2008)
- Regeling inburgering
- Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen 2005 (Rva 2005)
- Regeling verstrekkingen bepaalde categorieŽn vreemdelingen (Rvb)

Relevante overige regelgeving:
- Regeling opvang asielzoekers (ROA)

 

 

WET van 19 mei 1994, houdende regels betreffende de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de materiŽle en immateriŽle opvang van asielzoekers

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de materiŽle en immateriŽle opvang van asielzoekers toe te vertrouwen aan een wettelijk ingesteld bestuursorgaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

ß 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

b. COA: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2;

c. Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

d. opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het COA aan asielzoekers opvang wordt geboden.

ß 2. Instelling en taken

Artikel 2

1. Er is een Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

2. Het COA heeft zijn zetel ter plaatse door Onze Minister te bepalen.

3. De Kaderwet is van toepassing op het COA.

Artikel 3

1. Het COA is belast met:

a. de materiŽle en immateriŽle opvang van asielzoekers;

b. het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening;

c. het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen, alsmede het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang;

d. werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden als bedoeld in artikel 60a, onderdeel a, van de Huisvestingswet naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting;

e. door Onze Minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers.

2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere categorieŽn vreemdelingen.

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan asielzoekers en andere categorieŽn vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4

Bij de toepassing van artikel 3, tweede en derde lid, doet Onze Minister, voor zover dat gevolgen heeft voor de uitoefening van openbaar gezag door het COA, daarvan mededeling aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 72, derde lid, van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x