Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  CONTROLE  OP  RECHTSPERSONEN ╣

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit documentatie vennootschappen
- Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

 

WET van 8 mei 2003, houdende regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) ╣

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel J, van de Wet van 7 juli 2011, Stb. 2011, 280, is de Wet documentatie vennootschappen voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet controle op rechtspersonen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de documentatie van gegevens over vennootschappen te regelen ten behoeve van de afgifte van verklaringen van geen bezwaar door de Minister van Justitie op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het gebruik van bedoelde gegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van het misbruik van vennootschappen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van vennootschappen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;

b. registratie: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van het doeleinde beschreven in artikel 2, eerste lid;

c. gegeven: een persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens en elk ander gegeven dat verband houdt met het bestuur van een vennootschap;

d. risicomelding: verstrekking uit de registratie die een constatering van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon bevat en waarvan de risicoanalyse, die bestaat uit gegevens uit de registratie die in samenhang worden gepresenteerd, onderdeel is;

e. rechtspersoon:

1░. naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, co÷peratie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, stichting, Europese naamloze vennootschap, Europese co÷peratieve vennootschap, Europees economisch samenwerkingsverband, die de statutaire zetel in Nederland heeft; en

2░. onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de Handelsregisterwet 2007;

f. vaste gebruiker: de instantie of persoon met een publiekrechtelijke taak die is aangewezen conform artikel 6, tweede lid.

Artikel 2

1. Onze Minister controleert rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van deze rechtspersonen.

2. Onze Minister verwerkt gegevens in de registratie met het oog op het in het eerste lid genoemde doel.

3. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden gebruikt voor het doen van een risicomelding over een rechtspersoon.

Artikel 2a

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst verstrekken op zijn verzoek aan Onze Minister de gegevens die deze behoeft ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

2. De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid geschiedt kosteloos.

Paragraaf 2. Bronnen van de registratie

Artikel 3

1. In de registratie kunnen, met het oog op het in artikel 2, eerste lid, bedoelde doeleinde, gegevens worden opgenomen die afkomstig zijn van:

a. het handelsregister;

b. de dossiers ten behoeve van de uitvoering van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x