BESLUIT van 28 juli 2000, Stb. 2000, 358, houdende vaststelling van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in hoofdzaak wegens invoering van profielen voor het vwo en havo (tweede profielenbesluit). Inwerkingtreding: 13 september 2000.

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel Q, van het Besluit van 17 mei 2011, Stb. 2011, 277, is het Besluit staatsexamens VWO-HAVO-MAVO 2000 met ingang van 1 augustus 2011 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Staatsexamenbesluit VO.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund, van 14 maart 2000, nr. WJZ/2000/7644 (3714), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 29, 30 en 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 7.4.11, derde en vijfde lid, tweede volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
     Gezien het advies van de Onderwijsraad van 14 december 1999, kenmerk 990679/486;
     De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 2000, nr. W05.00.0109/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J.Adelmund, van 20 juli 2000, nr. WJZ/2000/19926(3714), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).