Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  EX  ARTIKEL  C 3  ALGEMENE  BURGERLIJKE  PENSIOENWET  5

Tekst zoals deze geldt op 16 juli 2007

Vervallen m.i.v. 14 november 2007

 

 

 

 
WET van 20 februari 1986, houdende tijdelijke verlaging van de verschuldigde pensioenbijdrage als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regering in het kader van beperking van de overheidsuitgaven heeft besloten wijzigingen aan te brengen in de overheidspensioenvoorzieningen, ten gevolge waarvan lastenverlichting zal optreden voor het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, uitmondend in een vermindering van de benodigde pensioenbijdrage;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

De pensioenbijdrage bedoeld in artikel C 3, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet wordt, behoudens vermindering uit anderen hoofde, over het jaar 1985 verminderd met 2,3% van de som der bijdragegrondslagen.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de twintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1985.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 februari 1986

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken,
F. Korthals Altes

De Minister van FinanciŽn,
H.O.C.R. Ruding

 

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 1986
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x