Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  GEMEENTELIJKE  HERINDELING  VAN  DE  ACHTERHOEK,  DE  GRAAFSCHAP  EN  DE  LIEMERS,  DEVENTER  EN  BATHMEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen
 
 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, Deventer en Bathmen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:

Aalten

Angerlo

Bathmen

Bergh

Borculo

Deventer

Didam

Dinxperlo

Doetinchem

Eibergen

Gendringen

Gorssel

Groenlo

Hengelo

Hummelo en Keppel

Lichtenvoorde

Lochem

Neede

Ruurlo

Steenderen

Vorden

Warnsveld

Wehl

Wisch

Zelhem

Zevenaar

Zutphen

Artikel 2

1. Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:

Aalten

Berkelland

Bronckhorst

Deventer

Doetinchem

Groenlo

Lochem

Montferland

Oude IJsselstreek

Zevenaar

Zutphen

2. In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

Nieuwe gemeente

Bestaande uit de op te heffen gemeenten

Aalten

Aalten
Dinxperlo

Berkelland

Borculo
Eibergen
Neede
Ruurlo

Bronckhorst

Hengelo
Hummelo en Keppel
Steenderen
Vorden
Zelhem

Deventer

Bathmen
Deventer

Doetinchem

Doetinchem
Wehl

Groenlo

Groenlo
Lichtenvoorde

Lochem

Gorssel
Lochem

Montferland

Bergh
Didam

Oude IJsselstreek

Gendringen
Wisch

Zevenaar

Angerlo
Zevenaar

Zutphen

Warnsveld
Zutphen

Paragraaf 2. Grenswijziging van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3

De grens van de gemeente Rijnwaarden wordt gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 4

In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten

Nieuwe gemeente

Aangewezen op te heffen gemeente

Aalten

Aalten

Berkelland

Eibergen

Bronckhorst
Deventer
Doetinchem

Zelhem
Deventer
Doetinchem

Groenlo

Lichtenvoorde

Lochem

Lochem

Montferland

Bergh

Oude IJsselstreek

Gendringen

Zevenaar

Zevenaar

Zutphen

Zutphen

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. artikel 41, derde lid, ten aanzien van de deelneming van gemeenschappelijke regelingen;

c. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;

d. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

e. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;

f. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

g. artikel 71, derde lid, in verband met de overdracht van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten

Nieuwe gemeente

Bestaande uit de op te heffen gemeenten

Aalten

Aalten
Dinxperlo

Berkelland

Borculo
Eibergen
Neede
Ruurlo

Bronckhorst

Hengelo
Hummelo en Keppel
Steenderen
Vorden
Zelhem

Deventer

Bathmen
Deventer

Doetinchem

Doetinchem
Wehl

Groenlo

Groenlo
Lichtenvoorde

Lochem

Gorssel
Lochem

Montferland

Bergh
Didam

Oude IJsselstreek

Gendringen
Wisch

Zevenaar

Angerlo
Zevenaar

Zutphen

Warnsveld
Zutphen

Artikel 6

1. Voor de nieuwe gemeenten worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.

3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten, die bij deze wet zijn ingesteld.

4. De zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten eindigt in het in het derde lid bedoelde geval gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 7

[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling]

Artikel 8

Advocaten en procureurs die kantoor houden in een gemeente die ingevolge deze wet is overgegaan naar een ander arrondissement, worden door de zorg van de betrokken griffiers ingeschreven bij de rechtbank van het nieuwe arrondissement. De procureurs blijven tot vijf jaren na de datum van herindeling tevens ingeschreven bij de rechtbank van het oude arrondissement. Artikel 61, tweede lid, tweede volzin, van de Advocatenwet blijft buiten toepassing.

Artikel 9

[Wijzigt de Politiewet 1993]

Artikel 10

Gedeputeerde staten van Gelderland kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 11

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 2004

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.W. Remkes

 

Uitgegeven de dertigste augustus 2004
De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner

 

 

Bijlage

[Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 2004, 414]

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x