Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  HCNM

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit HCNM

 

 

WET van 31 oktober 2002, houdende bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (Wet HCNM)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden, als zijnde een instelling van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, rechtspersoonlijkheid te verlenen, alsmede deze instelling en diens functionarissen privileges en immuniteiten toe te kennen ter wille van een onafhankelijke functie-uitoefening en dat het noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1. Definities

1. In deze wet wordt verstaan onder:

a. HCNM: de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden te Den Haag, in de hoedanigheid van een onder de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa ressorterende instelling;

b. OVSE: de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa;

c. Hoge Commissaris: de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden in de hoedanigheid van hoofd van de HCNM;

d. functionarissen van de HCNM: personen, in dienst van de OVSE belast met het verrichten van werkzaamheden voor de HCNM in het kader van de vervulling van officiŽle functies van de HCNM, daaronder begrepen de Hoge Commissaris, met uitzondering van bedienend personeel, personen die lokaal zijn aangetrokken en op basis van een uurtarief worden uitbetaald, deskundigen en stagiairs;

e. officiŽle functies: die taken en werkzaamheden die voortvloeien uit het mandaat zoals dat geldt ten aanzien van de HCNM, welk mandaat door de OVSE is vastgesteld;

f. deskundigen: personen, niet zijnde functionarissen van de HCNM of van de OVSE, uitzendkrachten of stagiairs, die in opdracht van de OVSE of van de HCNM werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de HCNM of bij de HCNM ten behoeve van de OVSE;

g. functionarissen van de OVSE: personen in dienst van de OVSE, niet zijnde functionarissen van de HCNM, uitzendkrachten of stagiairs;

h. gebouwen: gebouw of deel van een gebouw, gebruikt door de HCNM in het kader van de vervulling van zijn officiŽle functies;

i. terreinen: terrein of deel van een terrein, gebruikt door de HCNM in het kader van de vervulling van zijn officiŽle functies;

j. archieven: alle dossiers, correspondentie, documenten, manuscripten, computer- en mediagegevens, foto's, films, video- en geluidsopnamen en andere gegevensdragers die de HCNM of ťťn van diens functionarissen in het kader van de vervulling van zijn officiŽle functies bezit of onder zich heeft;

k. gezinsleden: de echtgenoot of geregistreerde partner van een functionaris van de HCNM, diens kinderen jonger dan achttien jaar, alsmede diens kinderen van achttien jaar en ouder indien die kinderen vůůr de eerste binnenkomst in Nederland reeds deel uitmaakten van het gezin van de functionaris van de HCNM en nog altijd hiervan deel uitmaken, ongehuwd zijn, financieel afhankelijk zijn van de functionaris van de HCNM en in Nederland onderwijs genieten;

l. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken.

2. Onze Minister kan andere personen dan bedoeld in het eerste lid, onder j, voor de toepassing van deze wet aanmerken als gezinslid, indien onverkorte toepassing van dit onderdeel zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 2. Rechtspersoonlijkheid

1. De HCNM bezit rechtspersoonlijkheid.

2. Voor de toepassing van deze wet wordt de OVSE gelijkgesteld met een volkenrechtelijke organisatie waarvan de HCNM onderdeel is. De in deze wet opgenomen privileges en immuniteiten zullen op gelijke wijze worden toegepast als de privileges en immuniteiten die zijn toegekend aan andere in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties of aan onderdelen daarvan.

Artikel 3. Bepalingen omtrent de onschendbaarheid van gebouwen en terreinen

1. Gebouwen en terreinen zijn onschendbaar.

2. Het is niet toegestaan gebouwen of terreinen te betreden, behoudens de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x