Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  HOUDENDE  REGELEN  MET  BETREKKING  TOT  DE  PRIVATISERING  VAN  HET  WAARBORGFONDS  MOTORVERKEER

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 3 mei 1989, houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de betrokkenheid van de Staat bij het Waarborgfonds Motorverkeer terug te dringen en dat in verband daarmee wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) en het treffen van enkele andere wettelijke voorzieningen noodzakelijk zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Wijzigingen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Artikel 1

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Hoofdstuk II. Aanwijzing

Artikel 2

De aanwijzing op de voet van het eerste lid van artikel 23 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269), zoals dat artikellid luidt ingevolge onderdeel C van artikel 1 van deze wet, geschiedt op de datum waarop deze wet in werking treedt.

Artikel 3

1. Behoudens het bepaalde in artikel 4 gaan op de datum van de aanwijzing bedoeld in artikel 2, alle vermogensbestanddelen welke aan het Waarborgfonds Motorverkeer worden toegerekend, onder algemene titel over op de aangewezen rechtspersoon.

2. Onze Minister van FinanciŽn doet van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen door een registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 70b, eerste lid onder b, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1962, 258), een verklaring opstellen, die door de aangewezen rechtspersoon wordt nedergelegd ten kantore van het handelsregister van de plaats waar hij volgens zijn statuten zijn zetel heeft.

3. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen welke in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden. De daartoe nodige opgaven worden door de zorg van Onze Minister van FinanciŽn aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.

Hoofdstuk III. Personele aspecten

Artikel 4

1. Ieder personeelslid dat op het tijdstip bedoeld in artikel 2, hetzij als ambtenaar, hetzij

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x