Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  HOUDENDE  VERKLARING  VAN  HET  ALGEMEEN  NUT  DER  ONTEIGENING  VAN  PERCELEN,  ERFDIENSTBAARHEDEN  EN  ANDERE  ZAKELIJKE  RECHTEN  TEN  BEHOEVE  VAN  DE  INRICHTING  VAN  EEN  BUISLEIDINGENSTRAAT  VANAF  PERNIS  LANGS  KLUNDERT  NAAR  DE  SCHELDE  NABIJ  DE  NEDERLANDSE  GRENS

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 11 maart 1972, houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens in het algemeen belang nodig is, dat daarvoor de onteigeningswet behoort te worden toegepast en dat enkele andere wettelijke voorzieningen gewenst zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Het algemeen nut vordert de onteigening ten name van de Staat van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, nodig voor de inrichting van een buisleidingenstraat vanaf Pernis langs Klundert naar de Schelde nabij de Nederlands-Belgische grens, een en ander in de gemeenten Rotterdam, Poortugaal, Rhoon, Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Numansdorp, Strijen, Klundert, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Oud en Nieuw Gastel, Roosendaal en Nispen, Wouw, Bergen op Zoom en Woensdrecht, zoals op de bij deze wet behorende kaart met een grijze strook globaal is aangegeven.

Artikel 2

De vordering tot onteigening van hetgeen niet in der minne is verkregen moet worden ingesteld binnen twee jaren na dagtekening van de Staatscourant waarin Ons besluit, bedoeld in artikel 14 der onteigeningswet, is openbaar gemaakt. Deze termijn kunnen Wij, bij een in de Staatscourant te plaatsen besluit, met ten hoogste twee jaren verlengen.

Artikel 3

1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt gemachtigd, in overeenstemming met Onze Ministers van FinanciŽn, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij, tot mede-oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon, in deze wet nader het beheerslichaam te noemen, welke tot doel heeft het aanleggen, inrichten, onderhouden en beheren van de buisleidingenstraat.

2. In de statuten van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon wordt voorzien in de instelling van een adviescommissie, waarin de besturen van de gemeenten en waterschappen, in welker gebied het beheerslichaam werkzaam is, zijn vertegenwoordigd. Voor de benoeming van de leden van deze adviescommissie wordt een bindende voordracht gedaan door de gezamenlijke besturen van die gemeenten onderscheidenlijk van die waterschappen.

3. Door Ons kunnen op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van FinanciŽn tot de buisleidingenstraat behorende waterstaatswerken in beheer en onderhoud worden overgedragen aan het in het eerste lid bedoelde beheerslichaam.

Artikel 4

Het beheerslichaam is verplicht tot vergoeding van schade, toegebracht aan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x