Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  HOUDENDE  VOORSCHRIFTEN  ONDER  MEER  INSTELLING  VAN  VOORTGEZETTE  KUNSTOPLEIDINGEN  OP  HET  GEBIED  VAN  DE  MUZIEK  MET  INGANG  VAN  HET  STUDIEJAAR  1998-1999

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998-1999

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat met ingang van het studiejaar 1998-1999 een aanvang kan worden gemaakt met het onderwijs in enkele nieuwe voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek;
     dat in verband hiermee een wettelijke voorziening dient te worden getroffen onder meer ter afwijking van artikel 6.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
     dat het voorts wenselijk is dat een aantal in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs vermelde afstudeerroutes op het gebied van het kunstvakonderwijs uit dat register vervalt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder: «wet»: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

«Informatie Beheer Groep»: de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

«register»: het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de wet;

«hogeschool»: een bekostigde hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de wet;

«opleiding»: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet.

Artikel 2. Besluitvorming nieuwe voortgezette kunstopleidingen

In afwijking van artikel 6.16, eerste, vierde en vijfde lid, van de wet bestaat met ingang van het studiejaar 1998–1999 ten aanzien van de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen, in voorkomende gevallen onder de in die bijlage vermelde voorwaarden, aanspraak op de rechten, genoemd in artikel 1.9, eerste en tweede lid, van de wet.

Artikel 3. Registratie nieuwe voortgezette kunstopleidingen m.i.v. 1998–1999

1. In afwijking van artikel 6.16, vijfde lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen en in voorkomende gevallen de in die bijlage vermelde voorwaarden in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999, in het onderdeel Taal en cultuur, subonderdeel Voortgezette kunstopleidingen. Artikel 6.13, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. De registratie geschiedt overeenkomstig de door het instellingsbestuur van de desbetreffende hogeschool verstrekte gegevens.

2. De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het register, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien:

a. de in het eerste lid bedoelde gegevens niet uiterlijk 1 juni 1998 door de Informatie Beheer Groep zijn ontvangen, dan wel

b. deze uiterlijk op genoemde datum ontvangen gegevens naar het oordeel van de Informatie Beheer Groep niet volledig zijn en vervolgens niet binnen een door de Informatie Beheer Groep te bepalen termijn is voorzien in de ontbrekende gegevens.

3. Artikel 6.14, vijfde lid, eerste volzin, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Registratie opleiding hogere informatica HvA buiten gemeente van vestiging m.i.v. 1998–1999

In afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x