Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  HOUDENDE  VOORZIENINGEN  OP  HET  TERREIN  VAN  DE  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  TER  UITVOERING  VAN  HET  BENELUX-UNIEVERDRAG  EN  ANDERE  INTERNATIONALE  OVEREENKOMSTEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 23 juni 1960, houdende voorzieningen op het terrein van de invoerrechten en accijnzen ter uitvoering van het Benelux-Unieverdrag en andere internationale overeenkomsten
 
 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1958, 18), bij het inwerkingtreden waarvan de op 5 september 1944 te Londen ondertekende Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douaneovereenkomst buiten werking treedt, en andere internationale overeenkomsten, welke de wetgeving inzake invoerrechten en accijnzen raken, het wenselijk maken voorzieningen te treffen om de nationale wetgeving met de vereiste spoed in overeenstemming te kunnen brengen met aangegane internationale verplichtingen en dat het daarom wenselijk is enkele bepalingen, vastgesteld bij de wet van 1 augustus 1947, Stb. 1947, H 282, houdende goedkeuring en uitvoering van de voornoemde douaneovereenkomst, te herzien en opnieuw vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-1985]

Artikel 2

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de wetgeving inzake de rechten bij invoer en de rechten bij uitvoer en de wetgeving inzake accijnzen met het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten en besluiten van volkenrechtelijke organisaties in overeenstemming worden gebracht.

2. Indien bij het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties het uitoefenen van bevoegdheden inzake de douane en de accijnzen is opgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de Staten, worden die bevoegdheden voor zoveel het Koninkrijk betreft, uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

Artikel 3

Bij een besluit hetwelk krachtens een der vorige artikelen wordt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x