Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  INSTELLING  GEMEENTE  LELYSTAD

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 5 juli 1979 tot instelling van een gemeente Lelystad en nadere vaststelling van de grens van de gemeente Dronten
 
 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot instelling van een gemeente Lelystad en tegelijkertijd de grens van de gemeente Dronten nader vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Instelling van een gemeente en grensbepaling

Artikel 1

Ingesteld wordt een gemeente, genaamd Lelystad.

Artikel 2

1. Het gebied van de gemeente Lelystad wordt als volgt bepaald:

beginnende in de zuidoostelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummer 208, volgt de grens van de gemeente Lelystad een lijn welke enerzijds wordt begrensd door de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummers 283, 243, 515, 223, gemeente Zuidelijk Flevoland, sectie D, nummer 4, gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummer 482, gemeente Zuidelijk Flevoland, sectie D, nummers 27, 14, 24, 12, 22, 8, 20, sectie W, nummers 57, 56, 54, gemeente Markerwaard, sectie V, nummers 14, 13 en 6, alsmede het niet gekadastreerde IJsselmeer en anderzijds door de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummers 208, 207, 194, 426, 242, 399, 225, 224, 514, 483, sectie Z, nummer 168, gemeente Zuidelijk Flevoland, sectie D, nummers 15, 26, nogmaals 15, 25, 23, 21, 19, sectie W, nummer 55, gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummer 513, sectie H, nummers 389, 390, gemeente Markerwaard, sectie V, nummer 7, gemeente Oostelijk Flevoland, sectie H, nummer 382, tot de zuidoostelijke hoek van laatstgenoemd perceel. Vandaar volgt de grens de grens van de gemeente Dronten zoals deze na toepassing van het tweede lid komt te lopen, tot het punt van uitgang.

2. De grens van de gemeente Dronten wordt nader aldus vastgesteld dat tot het gebied van deze gemeente mede gaat behoren het gebied dat wordt begrensd door de volgende lijn:

beginnende in de meest noordelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie I, nummer 198, volgt de grens welke enerzijds wordt begrensd door de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie I, nummers 198, 176, 177, 179, 182, 185, 343, 118, 282, 304, 130, 132, 338, 250, 341, sectie L, nummers 372, 172, 173, 174, 79, 293, 308, 517 en 519 en anderzijds door de percelen, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie I, nummers 196, 236, 237, 234, 235, 174, 173, 172, 162, 184, 342, 339, 340, sectie L, nummers 208, 283, 292, 291, 294, 300, 528, 301, 302, 516 en 518 tot de zuidwestelijke hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Oostelijk Flevoland, sectie L, nummer 519. Vandaar volgt de grens, eerst in algemeen noordoostelijke en daarna in algemeen noord-noordwestelijke richting de bestaande grens tussen enerzijds het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" en anderzijds de gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Dronten, tot het punt van uitgang.

Artikel 3

De in artikel 2 omschreven gebieden houden op deel uit te maken van het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Hoofdstuk II. Hoger gezag

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1986]

Hoofdstuk III. Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel 5

1. De op de dag vr die van inwerkingtreding van deze wet voor het in het eerste onderscheidenlijk tweede lid van artikel 2 omschreven gebied geldende voorschriften van de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" worden geacht te zijn vastgesteld door het bevoegde gezag der gemeente Lelystad onderscheidenlijk der gemeente Dronten; zij behouden hun rechtskracht voor zover dit gezag niet anders bepaalt.

2. De bevoegdheden die bij de in het eerste lid bedoelde voorschriften zijn toegekend aan de Landdrost, worden uitgeoefend door het orgaan waaraan de uitoefening in een gemeente ingevolge wettelijke voorschriften toevertrouwd is.

3. De bevoegdheden die bij de in het eerste lid bedoelde voorschriften zijn toegekend aan ambtenaren van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", worden uitgeoefend door de overeenkomstige ambtenaren van de gemeente Lelystad onderscheidenlijk Dronten.

Artikel 6

De op de dag vr die van inwerkingtreding van deze wet voor het in het eerste onderscheidenlijk tweede lid van artikel 2 omschreven gebied ingevolge artikel 11 van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" geldende plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden worden aangemerkt als ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgestelde en goedgekeurde bestemmingsplannen. Zij behouden hun rechtskracht zolang het bevoegde gezag niet anders bepaalt.

Artikel 7

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 302 van de gemeentewet wordt de bevoegdheid tot het heffen en invorderen van bestaande plaatselijke belastingen in het in het eerste onderscheidenlijk tweede lid van artikel 2 omschreven gebied over een belastingjaar dat vr de dag van inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, uitgeoefend door de organen en ambtenaren van de gemeente Lelystad onderscheidenlijk Dronten.

2. Het gestelde in het eerste lid vindt geen toepassing ingeval van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.



 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x