Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  INSTELLING  VAN  EEN  IN  NEDERLAND  ZETELEND  SCHOTS  HOF  VOOR  DE  STRAFRECHTELIJKE  VERVOLGING  VAN  DE  PERSONEN,  AANGEDUID  ALS  "THE  TWO  ACCUSED"  IN  RESOLUTIE  1192  (1998)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 11 november 1998, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van een in Nederland zetelend Schots Hof voor de strafrechtelijke vervolging van de personen, aangeduid als "the two accused" in Resolutie 1192 (1998), aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tijdens zijn 3920e vergadering op 27 augustus 1998 ter zake van de strafbare feiten, bedoeld in de considerans van het zetelverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en het Koninkrijk der Nederlanden van 18 september 1998 strekkend tot oprichting van een Schots Hof zetelend in Nederland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen teneinde uitvoering te geven aan het zetelverdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en het Koninkrijk der Nederlanden van 18 september 1998 strekkend tot oprichting van een Schots Hof zetelend in Nederland met het oog op de vervolging van twee in dat verdrag genoemde verdachten en dat het wenselijk is dat genoemd verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Het op 18 september 1998 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2

De Nederlandse wet is niet van toepassing op vrijheidsontneming of vrijheidsbeperking ondergaan op last van een Schots Hof zetelend in Nederland voor de strafrechtelijke vervolging van personen verdacht van de strafbare feiten, bedoeld in het zetelverdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en het Koninkrijk der Nederlanden van 18 september 1998 binnen aan dat Hof in Nederland ter beschikking staande ruimten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 november 1998

 

BEATRIX

 

De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

De Minister van Buitenlandse Zaken,
J.J. van Aartsen

 

Uitgegeven de dertiende november 1998
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x