Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  INVOERING  MDGO

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 14 oktober 1982, houdende invoering van het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is bij het middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en het middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs over te gaan tot verbreding van de onderwijsdoelstellingen en verruiming van de opleidingsmogelijkheden, en dat het, gelet op de onderwijskundige en schoolorganisatorische doelmatigheid, gewenst is genoemde onderwijssoorten te vervangen door een nieuwe onderwijssoort, genaamd: middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 1

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Hoofdstuk II. Invoeringsregeling

Artikel 2

In dit hoofdstuk en hoofdstuk III wordt verstaan onder:

"Onze minister": Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen;

"nieuwe school": school voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, als bedoeld in artikel 1 onder D, van deze wet;

"afdeling": afdeling voor middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs, verbonden aan een nieuwe school;

"bestaande school": een op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde school voor huishoud- en nijverheidsonderwijs, voor zover daaraan middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs wordt gegeven, of een school voor middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs, dan wel een scholengemeenschap waarvan een of meer van deze scholen deel uitmaken;

"bevoegd gezag": voor wat betreft:

a. een rijksschool: Onze minister;

b. een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

c. een bijzondere school: het schoolbestuur.

Artikel 3

1. Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties stelt Onze minister, de Onderwijsraad gehoord, een invoeringsplan vast van de nieuwe scholen en afdelingen die in het jaar 1984 voor bekostiging in aanmerking zullen worden gebracht, alsmede een aanvullend plan van de afdelingen die in het jaar 1985 voor bekostiging in aanmerking zullen worden gebracht. Daarnaast kunnen in het invoeringsplan en het aanvullend plan afdelingen worden opgenomen zonder vermelding van het jaar waarin zij voor bekostiging in aanmerking zullen worden gebracht.

2. Het invoeringsplan en het aanvullend plan, bedoeld in het vorige lid, hebben ten doel te komen tot een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen, mede gelet op het verlangde onderwijs in het betrokken gebied, en tot een aantal scholen dat ten hoogste 135 bedraagt.

Artikel 4

1. Bij de samenstelling van het invoeringsplan en het aanvullend plan, bedoeld in artikel 3, wordt uitgegaan van verzoeken, bij Onze minister ingediend door of namens het bevoegd gezag van een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x