Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  INVOERING  VAN  EN  AANPASSING  AAN  DE  WET  OP  DE  VERBRUIKSBELASTINGEN  VAN  ALCOHOLVRIJE  DRANKEN  EN  VAN  ANDERE  PRODUKTEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 24 december 1992, houdende invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met het vervallen van de accijnsheffing van alcoholvrije dranken, van suiker en suikerhoudende produkten en van pruimtabak en snuiftabak en de inwerkingtreding van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten het wenselijk is de wetten waarin naar de accijns wordt verwezen aan te passen, alsmede overgangsmaatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VII

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel VIII

De bepalingen van de Wet op de accijns blijven van toepassing met betrekking tot feiten die leiden tot de verschuldigdheid van accijns of de verplichting tot voldoening van accijns alsmede tot het verlenen van teruggaaf van accijns van alcoholvrije dranken, van suiker en suikerhoudende produkten of van pruimtabak en snuiftabak die hebben plaatsgevonden vr 1 januari 1993 en met betrekking tot strafbare feiten die hebben plaatsgevonden vr die datum.

Artikel IX

1. Op grond van de Wet op de accijns verleende vergunningen voor een accijnsgoederenplaats voor alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, met uitzondering van vergunningen voor accijnsgoederenplaatsen waarvoor de vergunning is verleend ter zake van het vervaardigen van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, worden aangemerkt als krachtens de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten verleende vergunningen voor een inrichting voor die soorten goederen.

2. De aan het eind van 31 december 1992 in een in het eerste lid bedoelde accijnsgoederenplaats aanwezige hoeveelheid alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak wordt aangemerkt als aanwezig bij de aanvang van 1 januari 1993 in de in het eerste lid bedoelde inrichting.

Artikel X

Op grond van de Wet op de accijns gestelde zekerheid voor de accijns met betrekking tot alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, wordt aangemerkt als op grond van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten gestelde zekerheid.

Artikel XI

1. Op grond van de Wet op de accijns verleende vergunningen voor het met vrijstelling van accijns betrekken van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, worden aangemerkt als op grond van hoofdstuk V van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten verleende vergunningen.

2. De aan het eind van 31 december 1992 aanwezige hoeveelheid alcoholvrije dranken

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x