Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  INZAKE  DE  LUCHTVERONTREINIGING  (Wet LUVO of WLV)

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
- Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

 

 

WET van 26 november 1970, houdende regelen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is regelen te stellen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

 

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

luchtverontreiniging: de aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigende stoffen;

verontreinigende stoffen: vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, niet zijnde splijtstoffen, ertsen of radio-actieve stoffen in de zin van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), die in de lucht, op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met andere stoffen, hetzij nadeel voor de gezondheid van de mens of hinder voor de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen;

brandstof: een stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde stoffen - dienende voor verbranding met het doel de daarbij ontstane energie te benutten, bij welke verbranding verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken;

toestel: een toestel of met een toestel uitgerust vervoermiddel van waaruit verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken, een en ander - voorzover dit bij algemene maatregel van bestuur is bepaald - met inbegrip van de daaraan verbonden uitlaatleidingen;

vervoermiddel: een vaartuig, rij- of voertuig of luchtvaartuig;

verontreinigende handeling: gedraging waardoor één of meer verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken, die niet voortvloeit uit het normale gebruik van een toestel of brandstof en niet wordt verricht in een inrichting waarvoor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar.

 

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 8 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 9 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 10 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Hoofdstuk III. Toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen

 

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 14a [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2012]

 

Hoofdstuk IV

 

Afdeling 1

 

Artikel 19 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 20 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 20a [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 20b [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 21 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 22 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 23 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 24 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 25 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 26 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 27 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 28 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 29 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 30 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 31 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 32 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Afdeling 2

 

Artikel 33 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 34 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 35 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 36 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 37 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 38 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Afdeling 3

 

Artikel 39 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Afdeling 4

 

Artikel 40 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 41 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Artikel 42 [Vervallen per 01-03-1993]

 

Hoofdstuk V. Voorzieningen in het geval van bijzondere omstandigheden

 

Artikel 43

1. Onze commissaris in de provincie waar een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x