Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  INZAKE  GEMEENSCHAPPELIJKE  WISSELKOERSARRANGEMENTEN  VAN  DE  EURO,  ALSMEDE  WIJZIGING  VAN  ENKELE  ANDERE  WETTEN

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 26 maart 1998, houdende regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is met het oog op de deelneming van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie wetgeving aan te passen en daarbij een nieuwe voorziening te treffen met betrekking tot de wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta van lid-staten die niet tot het eurogebied behoren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK 1

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. wisselkoersarrangementen: regelingen betreffende de wisselkoers als bedoeld in artikel IV, sectie 2, van de Artikelen van Overeenkomst van het Internationale Monetaire Fonds;

b. lid-staat: een staat die lid is van de Europese Gemeenschap;

c. lid-staten van het eurogebied; lid-staten die, conform artikel 109J, lid 4, of artikel 109K, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de gemeenschappelijke munt genaamd euro hebben aangenomen;

d. Onze Minister: Onze Minister van FinanciŽn;

e. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 2

Onze Minister is gemachtigd, met het oog op het voeren van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x