Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  JUSTITIE-SUBSIDIES

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering
- Regeling Halt 2013
- Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang

 

 

WET van 20 juni 1996, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Justitie alsmede wijziging van enige wetten in verband met de subsidietitel in de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verstrekking van subsidies door Onze Minister van Justitie wettelijk te regelen alsook enkele wetten aan te passen in verband met de bepalingen over subsidies in de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

 

Artikel 2

Dit hoofdstuk is slechts van toepassing op subsidies die door Onze Minister worden verstrekt en die:

a. op deze wet berusten, of

b. niet op een wettelijk voorschrift berusten.

 

Artikel 3

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 4

Indien Onze Minister subsidie verstrekt voor activiteiten die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan Onze Minister afwijken van de bij of krachtens deze wet aan de subsidie verbonden verplichtingen, voor zover

a. dit wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde verplichtingen, en

b. daardoor het belang met het oog waarop die verplichtingen zijn opgelegd, niet onevenredig wordt geschaad.

 

Artikel 5

1.Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet of de Algemene wet bestuursrecht aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.

2.De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, vermeld in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.

3.Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

4.Aan door Onze Minister verstrekte subsidies is de verplichting verbonden dat de subsidie-ontvanger aan een toezichthouder alle medewerking verleent die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

 

HOOFDSTUK 2. SLACHTOFFERHULP

 

Afdeling 1. Begripsomschrijving

 

Artikel 6

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder slachtofferhulp:

a. de opvang en ondersteuning van slachtoffers en nabestaanden van vermoedelijke strafbare feiten, bestaande uit:

1°. juridische ondersteuning;

2°. praktische ondersteuning;

3°. kortdurende emotionele ondersteuning;

4°. doorverwijzing naar niet in het bijzonder voor slachtoffers bedoelde hulpverleningsinstellingen;

b. activiteiten ter verbetering van de positie van het slachtoffer.

 

Afdeling 2. De rechtspersoon

 

Artikel 7

1.Onze Minister wijst een rechtspersoon aan, die is belast met de taken, bedoeld in artikel 6.

2.Van de aanwijzing door Onze Minister wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 

Artikel 7a

De rechtspersoon behoeft de toestemming van Onze Minister voor de handelingen, bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Afdeling 3. Subsidiėring

 

Artikel 8

1. Onze Minister verstrekt per boekjaar subsidie aan de rechtspersoon voor de werkzaamheden die door de rechtspersoon of onder zijn verantwoordelijkheid worden verricht.

2. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

3. Bij ministeriėle regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:

a. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

b. de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

c. de vaststelling van de subsidie;

d. intrekking of wijziging van de subsidie;

e. verplichtingen van de subsidieontvanger.

 

Artikel 9

Onze Minister kan subsidie verstrekken voor bijzondere projecten op het terrein van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x