Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  KADERREGELING  VUT  OVERHEIDSPERSONEEL

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling ex artikel 4, vijfde lid, Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel
- Regels inzake de financiering van VUT-lasten

 

 

WET van 21 december 1995 tot vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat geldelijke aanspraken en daarmee verband houdende verplichtingen bij vrijwillig vervroegd uittreden, van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel, de wijze van financiering van die aanspraken en de verdeling van de financieringslasten tussen de overheids-, de onderwijs- en daarmee overeenkomende organisaties en het personeel van die organisaties, kunnen worden geregeld naar privaatrechtelijk model;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Deze wet verstaat onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

b. sectorwerkgever: Onze Minister, Onze Minister van Defensie, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onze Minister van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, respectievelijk voor de sector Rijk, de sector Defensie, de sector Onderwijs en Wetenschappen, de sectoren Rechterlijke Macht en Politie, de sector Gemeenten, de sector Provincies en de sector Waterschappen;

c. centrale: een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in artikel 1 van de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

d. partijen: sectorwerkgevers, gezamenlijk of afzonderlijk, ter ene zijde en centrales ter andere zijde;

e. vut-overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst, waarmee partijen beogen een regeling te treffen inzake geldelijke aanspraken en daarmee verband houdende verplichtingen bij vrijwillig vervroegd uittreden van personeel dat behoort tot de in onderdeel b bedoelde sectoren en voorts verplichtingen in het leven te roepen ter zake van de financiering van de vorenbedoelde aanspraken;

f. Vut-fonds: de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel, bedoeld in artikel 11 van de Wet financiŽle voorzieningen privatisering ABP.

2. Bij ministeriŽle regeling wordt zonodig vastgesteld tot welke sector groepen van het personeel, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, behoren.

3. Een organisatie die ten doel heeft of mede ten doel heeft het behartigen van arbeidsvoorwaardelijke belangen van overheidspersoneel, treedt op als partij ter andere zijde, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, ter zake van een vut-overeenkomst waarbij een sectorwerkgever afzonderlijk partij is te ener zijde, indien die organisatie op grond van een wettelijke bepaling in het bijzonder representatief moet worden geacht voor het personeel, werkzaam in een sector.

4. Een organisatie die ten doel heeft of mede ten doel heeft het behartigen van arbeidsvoorwaardelijke belangen van overheids- en onderwijspersoneel kan optreden als partij ter andere zijde, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, indien die organisatie door een sectorwerkgever als representatief wordt beschouwd voor het personeel, werkzaam in de desbetreffende sector.

 

Artikel 2

1.Partijen kunnen een vut-overeenkomst

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x