MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
- Besluit Jeugdwet
- Besluit kinderopvangtoeslag
- Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
- Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
- Regeling Wet kinderopvang

 

 

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 455, tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang).¹ Inwerkingtreding: 30 oktober 2004 (Stb. 2004, 555).

1. Redactie: Ingevolge artikel I, onderdeel BBB, van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) is de Wet kinderopvang met ingang van 1 augustus 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Ingevolge artikel I, onderdeel L, van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 2017, 252) is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met ingang van 1 januari 2018 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet kinderopvang.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is om regels te stellen met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).