[Regeling van 15 december 2004, Stcrt. 2004, 250. Inwerkingtreding: 31 december 2004 (Stb. 2004, 724)]

 

REGELING houdende regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van bulkschepen (Regeling laden en lossen bulkschepen)

15 december 2004/nr. HDJZ/SCH/2004-3019
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op Richtlijn nr. 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen (PbEG 2002, L 13) en de artikelen 3, tweede lid, 4, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 5, 7, 8, eerste lid, onderdeel b en c, en tweede lid, 9, eerste en vierde lid, en 11, tweede lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).