Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  MACHTIGING  TOT  DEELNEMING  NEDERLAND  IN  DE  EERSTE  AANVULLING  DER  MIDDELEN  INTERNATIONALE  FONDS  VOOR  AGRARISCHE  ONTWIKKELING  (IFAD)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
WET van 13 januari 1983, houdende machtiging tot deelneming door Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden bij te dragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden

- voor een totaal bedrag van f 98 230 000 (acht en negentig miljoen tweehonderd en dertig duizend gulden) wordt bijgedragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriŽle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 januari 1983

 

BEATRIX

 

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking a.i.,
J. de Ruiter

De Minister van Landbouw en Visserij,
G.J.M. Braks

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

 

Uitgegeven de eerste februari 1983
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x