Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  MACHTIGING  TOT  DEELNEMING  NEDERLAND  IN  DE  TWEEDE  AANVULLING  DER  MIDDELEN  INTERNATIONALE  FONDS  VOOR  AGRARISCHE  ONTWIKKELING  (IFAD)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
WET van 23 december 1987, houdende machtiging tot deelneming door Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ten laste van 's Rijks schatkist bij te dragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor een totaal bedrag van f 41 009 460 (EENENVEERTIG MILJOEN NEGENDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG GULDEN) wordt bijgedragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1987

 

BEATRIX

 

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
P. Bukman

De Minister van Landbouw en Visserij,
G.J.M. Braks

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

 

Uitgegeven de eenentwintigste januari 1988
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x