Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  MACHTIGING  TOT  DEELNEMING  STAAT  AAN  GEŌNTEGREERD  EEG-MECHANISME  VOOR  FINANCIňLE  ONDERSTEUNING  OP  MIDDELLANGE  TERMIJN  VAN  DE  BETALINGSBALANSEN  VAN  DE  LID-STATEN

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 21 november 1990, houdende machtiging tot deelneming van de Staat aan het geÔntegreerd EEG-mechanisme voor financiŽle ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor Nederland wenselijk is deel te nemen aan het geÔntegreerd mechanisme voor financiŽle ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten, ingesteld bij Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988 (PbEG L 178);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Onze Minister van FinanciŽn wordt gemachtigd namens de Staat der Nederlanden tot een bedrag van Ä 905 miljoen deel te nemen aan het geÔntegreerd mechanisme voor financiŽle ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten, dat bij Verordening nr. 1969/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988 is ingesteld.

2. Wijziging van het maximum-bedrag tot hetwelk Onze Minister van FinanciŽn gemachtigd is aan het mechanisme deel te nemen, wordt door Ons bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Artikel 2

De wet van 24 oktober 1973, houdende machtiging tot deelneming van de Staat in het EEG-mechanisme voor financiŽle bijstand op middellange termijn, zoals gewijzigd bij de wet van 1 september 1982 (Stb. 552), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 juni 1988.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 november 1990

 

BEATRIX

 

De Minister van FinanciŽn,
W. Kok

 

Uitgegeven de elfde december 1990
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x