Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  MACHTIGING  TOT  OPRICHTING  STICHTING  NEDERLANDS  INTERDISCIPLINAIR  DEMOGRAFISCH  INSTITUUT

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 18 maart 1987, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden tot oprichting overgaat van de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en dat daartoe ingevolge het bepaalde in artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) machtiging bij de wet is vereist;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt gemachtigd de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut op te richten.

Artikel 2

De geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de stichting is beperkt tot de aansprakelijkheid voor betaling van de door de stichting krachtens hoofdstuk C en artikel N 1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6) verschuldigde bedragen en tot aansprakelijkheid voor de schulden, welke na haar liquidatie als rechtspersoon mochten overblijven.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1987

 

BEATRIX

 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
W.J. Deetman

 

Uitgegeven de zevende april 1987
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x