BESLUIT van 31 oktober 2006, Stb. 2006, 570, houdende regels inzake het toezicht op de naleving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen, de doorberekening van aan dat toezicht verbonden kosten, alsmede tot wijziging van enige besluiten (Besluit toezicht financiële verslaggeving). Inwerkingtreding: 31 december 2006 (Stb. 2006, 571).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 september 2006, FM 2006-2108;
     Gelet op de artikelen 3, vierde lid, aanhef en onder b, 5, vijfde lid, 6, eerste en tweede lid, en 18, derde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel 47, vierde en achtste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman en artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2006, nr. W06.06.0395/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 oktober 2006, FM 2006-02500 M;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).