Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  NATIONALITEIT  ZEESCHEPEN  IN  ROMPBEVRACHTING

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling tarieven scheepvaart 2005

 

 

WET van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van bepalingen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op een bestendige ontwikkeling van de Nederlandse zeescheepvaart wettelijke bepalingen vast te stellen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting die buiten Nederland in een eigenaarsregister van zeeschepen te boek staan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

 

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. zeeschepen: schepen die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd, met uitzondering van:

1. oorlogsschepen,

2. reddingsschepen, en

3. zeevissersschepen;

b. rompbevrachting: de overeenkomst, waarbij de ene partij, de rompvervrachter, zich verbindt een zeeschip zonder bemanning voor een bepaalde tijd ter beschikking te stellen van haar wederpartij, de rompbevrachter, zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, en de rompbevrachter het schip exploiteert;

c. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. buiten Nederland te boek staan: buiten Nederland te boek staan in een register soortgelijk aan de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

e. notaris: een in Nederland gevestigde notaris.

 

Hoofdstuk II. Het rompbevrachtingsregister

 

Artikel 2

1. Er is een openbaar rompbevrachtingsregister, dat door Onze Minister wordt gehouden.

2. Het rompbevrachtingsregister bevat ten aanzien van elk daarin ingeschreven zeeschip de volgende gegevens:

a. de naam die het schip voert;

b. de naam waaronder het schip buiten Nederland teboekstaat;

c. de bruto en netto tonnage van het schip volgens de door Onze Minister afgegeven meetbrief;

d. de beschrijving van het schip, welke de volgende gegevens dient te bevatten:

1. het type en de inrichting van het schip,

2. het materiaal waarvan de romp is gemaakt,

3. de overige speciale kenmerken van het schip,

4. het unieke scheepsidentificatienummer,

5. de naam en de vestigingsplaats van de werf waar het schip is gebouwd,

6. het bouwjaar en het bouwnummer,

7. het aantal motoren waaruit de voortstuwingsinstallatie bestaat, en

8. het type, het vermogen, de fabrikant en het fabrieksnummer van elke motor;

e. de naam en het adres van het kantoor, waar het schip buiten Nederland teboekstaat, met vermelding van de dagtekening en de nummering van de teboekstelling;

f. de naam en het adres van de eigenaar;

g. de naam en het adres van de rompbevrachter;

h. de dagtekening van de rompbevrachtingsovereenkomst en de tijdsduur waarvoor die overeenkomst is afgesloten.

3. Desgevraagd verleent Onze Minister kosteloos inzage in het rompbevrachtingsregister, en geeft hij tegen kostprijs voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels daaruit af.

4. Het doel van het rompbevrachtingsregister is de goede uitvoering van de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels.

 

Artikel 3

Een zeeschip dat buiten Nederland teboekstaat, kan in het rompbevrachtingsregister worden ingeschreven, indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a. het schip is in rompbevrachting afgestaan aan een of meer:

1. natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland, of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;

2. vennootschappen waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in artikel 299, tweede tot en met vijfde lid en zesde lid, onder c, van het EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of van Zwitserland toepasselijk is;

3. natuurlijke personen of vennootschappen niet bedoeld onder 1 onderscheidenlijk 2 die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat;

b. de rompbevrachter heeft in Nederland een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x