Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


vorige

 

WET  OMTRENT  DRAGEN  DER  KOSTEN  OPENBARE  VERPACHTINGEN

Tekst zoals deze geldt op 17 juli 2007

Vervallen m.i.v. 1 september 2007

 

 

 

 
WET van 28 juli 1924, houdende regeling omtrent het dragen der kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premiŽn bij openbare verkoopingen en verpachtingen
 
 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het algemeen belang wenschelijk is, eene regeling vast te stellen omtrent het dragen der kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premiŽn bij openbare verkoopingen en verpachtingen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-1958]

Artikel 2

[1.] Het is verboden, bij eene openbare verkooping of openbare verpachting eenigerlei premie uit te loven of uit te keeren; met uitzondering van - voorzoover betreft eene openbare verkooping - strijkgeld. Onder strijkgeld wordt verstaan de premie in geld, welke wordt uitgeloofd voor dengeen, die bij eene openbare verkooping, in twee of meer zittingen of instantiŽn gehouden, bij de eerste zitting of instantie het hoogste bod voor een goed doet.

[2.] Overtreding van dit verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste ťťne maand of geldboete van de eerste categorie.

[3.] Het strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als eene overtreding.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te Stockholm, den 28sten Juli 1924

 

WILHELMINA

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,
Ch. Ruys de Beerenbrouck

De Minister van Justitie,
Heemskerk

 

Uitgegeven den zes en twintigsten Augustus 1924
De Minister van Justitie,
Heemskerk

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x