1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel H, van de Wet opheffing bedrijfslichamen (Stb. 2014, 571) is de Wet op de bedrijfsorganisatie met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet op de Sociaal-Economische Raad.

 

 

 

Nadere regelgeving:
- Besluit aanvaarding functie door SER-leden en bestuursleden product- en (hoofd)bedrijfschappen
- Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden
- Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen (vervallen)
- Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw (vervallen)
- Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Aardappelen (vervallen)
- Instellingsbesluit Bedrijfschap Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en Fruit (vervallen)
- Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering (vervallen)
- Instellingsbesluit Bedrijfschap Vleeswarenindustrie (vervallen)
- Instellingsbesluit Bosschap (vervallen)
- Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (vervallen)
- Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten (vervallen)
- Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Dranken (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliƫn (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Vis (vervallen)
- Instellingsbesluit Productschap Zuivel (vervallen)

 

 

WET van 27 januari 1950, Stb. 1950, K 22, tot toepassing ten aanzien van het bedrijfsleven van de artikelen 80 en 152 tot en met 154 van de Grondwet. Inwerkingtreding: 15 februari 1950.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten aanzien van het bedrijfsleven toepassing te geven aan de artikelen 80 en 152 tot en met 154 van de Grondwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).