[Regeling van 2 oktober 2007, Stcrt. 2007, 197. Inwerkingtreding: 13 oktober 2007]

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2007, nr. MEVA/BO-2798652, houdende aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid (Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op:
- Richtlijn nr. 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255);
- Overeenkomst van Oporto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1993,132);
- Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, betreffende het vrije verkeer van personen (PbEU L 114);
- Artikel 32, eerste lid, Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de artikelen 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 44 en 46 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).