BESLUIT van 30 maart 1995, Stb. 1995, 243, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen, alsmede tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur. Inwerkingtreding: 12 mei 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 1994, GMV/G 943101;
     Gelet op:
- Richtlijn nr. 93/42/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PbEG L 169);
- Artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen;
- De artikelen 1, derde lid, en 26, onderdeel f, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;
- De artikelen 4, eerste lid, onderdeel a , 8, onderdeel c, 13, 14, 14a, 16 en 16a van de Warenwet juncto artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet;
- Artikel 21 van de IJkwet; en
- De artikelen 22, 23 en 28 van het Algemeen EEG-IJkbesluit;
     Gezien het advies van de Geneesmiddelencommissie (advies van 21 januari 1994, Geco 4802/EJ);
     De Raad van State gehoord (advies van 21 december 1994, nr. W13.94.0604);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 1995, GMV/G 95767;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).