Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  DE  NEDERLANDSE  ORGANISATIE  VOOR  WETENSCHAPPELIJK  ONDERZOEK  (NWO-wet)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 7 juli 1987, houdende herziene regeling van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de taak en de bestuursstructuur van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek te wijzigen;
     dat het in verband daarmede noodzakelijk is de regeling van deze organisatie, vervat in de Wet op het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1950, K5), te herzien;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

b. organisatie: de organisatie, genoemd in artikel 2, eerste lid;

c. reglement: het reglement, bedoeld in artikel 16.

 

Artikel 2. Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)

1.Er is een organisatie, genaamd Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

2.De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid; zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

 

Artikel 2a. Toepassing Kaderwet zbo's

Op de organisatie is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing met uitzondering van artikel 15 van die wet.

 

Artikel 3. Taken NWO

1.De organisatie heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.

2.De organisatie voert haar taak uit in het bijzonder door het toewijzen van middelen.

3.De organisatie bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij.

4.De organisatie richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitaire onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert deze waar nodig.

 

Hoofdstuk II. Het bestuur en de inrichting van de organisatie

 

§ 1. Het algemeen bestuur

 

Artikel 4. Taak algemeen bestuur

1. Aan het algemeen bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de organisatie.

2. Het algemeen bestuur is, met inachtneming van het instellingsplan, bedoeld in artikel 18, eerste lid, en de door Onze Minister goedgekeurde begroting, belast met het toewijzen van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s.

 

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2012]

 

Artikel 6. Samenstelling algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes overige leden. Het aantal leden wordt door Onze Minister vastgesteld.

2. Onverminderd artikel 12 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, worden de voorzitter en de overige leden van het algemeen bestuur benoemd door Onze Minister, het algemeen bestuur gehoord. De benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste vijf jaren. De leden kunnen éénmaal opnieuw worden benoemd.

3. Onze Minister stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de universiteiten, genoemd in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gezamenlijk, in de gelegenheid van hun gevoelens te doen blijken over een voornemen tot benoeming als bedoeld in het tweede lid.

4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met dat van een gebiedsbestuur. Een lid van het personeel kan niet worden benoemd tot lid van het algemeen bestuur.

 

Artikel 7. Vertegenwoordiging NWO

1.De voorzitter van het algemeen bestuur vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechte.

2.Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan, die bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter deze vervangt.

 

Artikel 8. Algemeen directeur NWO

1.Het algemeen bestuur wordt bijgestaan door een algemeen directeur.

2.Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur.

3.De algemeen directeur is belast met de leiding van het bureau van de organisatie.

4.Het algemeen bestuur stelt de taakomschrijving van de algemeen directeur vast, de gebiedsbesturen gehoord.

 

Artikel 8a [Vervallen per 01-07-2012]

 

§ 2. De gebiedsbesturen

 

Artikel 9. Taken gebiedsbesturen

1. Het algemeen bestuur kan voor een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x