Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  DE  VASTE  BOEKENPRIJS

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit vaste boekenprijs
- Regeling vaste boekenprijs

 

 

WET van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ruim gespreid en breed aanbod wenselijk is regels te stellen omtrent de vaste prijs van boeken en muziekuitgaven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

b. boek: een werk dat tekst bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd, met uitzondering van:

1║. nummers van een jaargang van een met regelmatige tussenpozen verschijnende uitgave;

2║. agenda's en almanakken die in de titel het jaartal van de gebruiksbestemming vermelden;

3║. catalogi van uitsluitend registrerende of opsommende aard;

4║. brochures of daarmee gelijk te stellen korte geschriften;

5║. antiquarische boeken en boeken die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;

6║. uitgaven van uitsluitend plaatselijk of regionaal belang;

7║. schoolboeken;

8║. muziekuitgaven.

c. muziekuitgave: een werk dat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst, bevat, bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers, bestemd is voor muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan eindafnemers, met uitzondering van antiquarische muziekuitgaven en muziekuitgaven die reeds eerder door eindafnemers bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;

d. schoolboek: een werk dat in vorm en inhoud gericht is op informatie-overdracht in onderwijsleersituaties in Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en waarvan het gebruik binnen het les- en studierooster door de betrokken onderwijsinstelling is voorgeschreven;

e. uitgever: degene die boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengt;

f. uitgeven: het boeken of muziekuitgaven in het handelsverkeer brengen;

g. importeur: degene die boeken of muziekuitgaven die in andere landen dan Nederland zijn uitgegeven in Nederland in het handelsverkeer brengt;

h. verkoper: degene die door de uitgever of de importeur in het handelsverkeer gebrachte boeken of muziekuitgaven verkoopt aan eindafnemers;

i. openbare bibliotheek: een bibliotheek als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

j. eindafnemer: degene aan wie de verkoper boeken of muziekuitgaven verkoopt voor eigen gebruik;

k. vaste prijs: de door de uitgever of de importeur op grond van hoofdstuk 2 vastgestelde prijs voor boeken en muziekuitgaven;

l. Commissariaat: het Commissariaat voor de Media, genoemd in artikel 15.

 

Hoofdstuk 2. De vaste prijs voor boeken en muziekuitgaven

 

Paragraaf 1. Vaststelling van de vaste prijs

 

Artikel 2

De uitgever stelt voor boeken en muziekuitgaven die hij voor het eerst in een bepaalde uitvoering in Nederland uitgeeft een vaste prijs vast.

 

Artikel 3

1. Voor boeken die in Nederland worden ge´mporteerd en voor in Nederland uitgegeven muziekuitgaven die na export naar het buitenland weer in Nederland worden ge´mporteerd, stelt de importeur een vaste prijs vast. De vaste prijs voor boeken en muziekuitgaven die in Nederland zijn uitgegeven en na export weer in Nederland worden ge´mporteerd is niet lager dan de door de Nederlandse uitgever vastgestelde prijs.

2. In het geval dat ten hoogste vijf exemplaren van hetzelfde boek per keer door de importeur worden ge´mporteerd, is artikel 4 niet van toepassing, tenzij deze import plaatsvindt met het oogmerk deze wet te ontduiken.

3. Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing op de import van boeken en muziekuitgaven uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tenzij de import plaatsvindt met het oogmerk deze wet te ontduiken.

 

Artikel 4

1.De uitgever en de importeur doen van de vaste prijs mededeling aan het Commissariaat. Het Commissariaat draagt zorg voor de landelijke bekendmaking van de vaste prijs. Bij ministeriŰle regeling kunnen nadere regels gesteld worden omtrent de mededeling en bekendmaking, bedoeld in de eerste en tweede volzin.

2.De vaste prijs geldt met ingang van de eerste dag waarop het boek of de muziekuitgave voor verkoop aan eindafnemers beschikbaar is.

 

Artikel 5

1.De uitgever en de importeur kunnen de vaste prijs telkens na verloop van een half jaar aanpassen met ingang van een daarbij te bepalen tijdstip.

2.Artikel 4, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanpassing als bedoeld in het eerste lid.

 

Paragraaf 2. Toepassing van de vaste prijs

 

Artikel 6

1. De verkoper past bij verkoop van een boek of

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x