BESLUIT van 24 december 1992, Stb. 1992, 685, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.¹ Inwerkingtreding: 1 januari 1993.

1. Redactie: ingevolge artikel XI, onderdeel J, van het Besluit van 18 december 2013, Stb. 2013, 569, is het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten met ingang van 1 januari 2014 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 10 november 1992, nr. WV 92/534, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
     Gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, tweede, derde en vierde lid, 5, derde lid, 14, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30, eerste lid, 31, 32, eerste lid, 33, eerste lid, 36, 37 en 40 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten (Stb. 1992, 683) en artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301);
     De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1992, nr. W06.92.0540);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 1992, nr. WV 92/648, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).