[Regeling van 26 juni 2002, Stcrt. 2002, 124. Inwerkingtreding: 5 juli 2002]

 

REGELING houdende regels met betrekking tot taken van het KNMI, onderzoek door het KNMI, algemeen weerbericht, de beschikbaarstelling en prijs van KNMI-gegevens en de rechtspositie van de leden van de KNMI-raad

26 juni 2002/nr. HDJZ/AWW/2002-1165
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, 5, vijfde lid, 6, tweede en derde lid, 10, vierde lid, en 11, vijfde lid, van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

     Besluit:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

b. de minister:

de minister van Verkeer en Waterstaat;

c. onderdeel van het algemeen weerbericht:

een onderdeel als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet;

d. licentie:

een recht tot gebruik van KNMI-gegevens op grond een overeenkomst als bedoeld in artikel 22, onder a;

e. particulier weerbureau:

rechtspersoon met winstoogmerk die als doel heeft van KNMI-gegevens gebruik te maken om daarmee meteorologische producten en diensten voort te brengen ten behoeve van aan hem bekende afnemers;

f. omroep of uitgever:

rechtspersoon die ten doel heeft via openbare media KNMI-gegevens openbaar te maken aan een onbepaald publiek;

g. eindgebruiker:

natuurlijke of rechtspersoon die beoogt KNMI-gegevens voor eigen niet-meteorologische doeleinden te gebruiken;

h. bewerkte KNMI-gegevens:

gegevens die een nadere bewerking hebben ondergaan in de vorm van figuren, teksten, tabellen, gesproken woord of anderszins, waarbij de oorspronkelijke gegevens nog als zodanig herkenbaar en reproduceerbaar zijn;

i. onbewerkte gegevens:

meteorologische gegevens die geen bewerking hebben ondergaan als bedoeld onder h;

j. producten en diensten met toegevoegde waarde:

producten en diensten waarin de oorspronkelijk gebruikte gegevens niet meer als zodanig herkenbaar zijn;

k. meteorologische infrastructuur:

geheel van systemen en apparatuur voor meteorologische waarnemingen en rekenmodellen, activiteiten en bijdragen aan organisaties;

l. de KNMI-raad:

de raad, bedoeld in artikel 11 van de wet.

Artikel 1a

Deze regeling is, met uitzondering van de artikelen 9 tot en met 21, mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoofdstuk 2. Internationale organisaties

Artikel 2

 • 1.Tot internationale organisaties als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de wet behoren:

  • a. de Wereld Meteorologische Organisatie,

  • b. het Europees Centrum voor Weersverwachtingen voor de Middellange Termijn, en

  • c. de Europese Organisatie voor de exploitatie van Meteorologische Satellieten.

 • 2.Bij het deelnemen van het KNMI in de in het eerste lid bedoelde organisaties wordt gehandeld binnen door de minister gegeven instructies ter zake.

Hoofdstuk 3. Onderzoek

Artikel 3

 • 1.Het KNMI stelt ten minste eenmaal in de vier jaren voor een periode van vier kalenderjaren een onderzoeksprogramma vast, waarin:

  • a. voor de korte en middellange termijn op hoofdlijnen de visie op en de doelstellingen van het onderzoek, verricht door het KNMI, zijn opgenomen en ingegaan wordt op de potentiële meerwaarde van dat onderzoek voor de publieke kennisinfrastructuur voor de meteorologie of andere geofysische terreinen.

 • 2.Zo spoedig mogelijk na vaststelling verstrekt de hoofddirecteur een afschrift van het onderzoeksprogramma aan de minister en de KNMI-raad.

Artikel 4

 • 1.Het KNMI stelt jaarlijks voor 31 december voor het daarop volgende kalenderjaar, in overeenstemming met het onderzoeksprogramma, een onderzoeksplan op, waarin de in dat jaar te verrichten onderzoeksactiviteiten van het KNMI worden opgenomen. Het onderzoeksplan kan tussentijds gewijzigd worden.

 • 2.Artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het onderzoeksplan.

Artikel 5

Het KNMI stelt jaarlijks voor 31 december een jaarplan voor onderzoek op, waarin opgenomen:

 • a. een begroting van de personele en materiële kosten met betrekking tot het onderzoeksplan, onderscheiden naar onderzoek ten laste van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onderzoek voor dan wel samen met instellingen die een publiek belang hebben bij dat onderzoek en onderzoek in opdracht van derden die een commercieel belang hebben bij dat onderzoek,

 • b. de bedrijfsvoering en administratieve organisatie met betrekking tot onderzoek, en

 • c. een raming van de personele en materiele kosten van het onderzoeksprogramma.

Artikel 6

Het KNMI verricht slechts onderzoek voor zover dat past binnen het jaarplan.

Artikel 7

Ten aanzien van het toerekenen door het KNMI van de aan het onderzoek verricht in opdracht van derden verbonden kosten gelden de volgende beginselen van kostprijsadministratie:

 • a. de kosten worden op bedrijfseconomische wijze berekend door middel van een kostencalculatiemodel dat zodanig is ingericht dat daaruit op elk moment eenduidig en op inzichtelijke wijze de kosten van het onderzoek verricht in opdracht van derden kunnen worden afgeleid;

 • b. de kosten worden geraamd voor het kalenderjaar waarover het onderzoek verricht in opdracht van derden zich uitstrekt;

 • c. indien werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het onderzoek verricht in opdracht van derden, worden de daaraan toe te rekenen loonkosten en personeelskosten aan het onderzoek verricht in opdracht van derden toegerekend en verantwoord;

 • d. indien productiemiddelen worden ingezet ten behoeve van het onderzoek verricht in opdracht van derden, worden de daaraan toe te rekenen kosten aan het onderzoek verricht in opdracht van derden toegerekend en verantwoord;

 • e. indien financiële middelen worden ingezet ten behoeve van het onderzoek verricht in opdracht van derden, geschiedt dit onder op de markt conforme voorwaarden met een minimumopslag van 5% op de berekende kosten en worden de aan de inzet van financiële middelen verbonden kosten aan het onderzoek in opdracht van derden toegerekend en verantwoord.

Artikel 8

 • 1.Het KNMI zendt jaarlijks voor 1 mei een jaarverslag en daarbij behorende financiële verantwoording met betrekking tot haar onderzoekswerkzaamheden in het daaraan voorafgaande kalenderjaar aan de minister.

 • 2.Het KNMI voegt bij zijn financiële verantwoording een verklaring van een accountant waaruit blijkt of voldaan is aan artikel 7.

 • 3.Jaarverslag, financiële verantwoording en verklaring liggen voor een ieder ter inzage ten kantore van het KNMI.

Hoofdstuk 4. Inhoud en beschikbaarheid van het algemeen weerbericht

Artikel 9

 • 1.De hoofddirecteur stelt onderdelen van het algemeen weerbericht ter beschikking van:

  • a. voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k: alle particuliere weerbureaus, omroepen en uitgevers die via openbare media en communicatiemiddelen in weersinformatie voorzien, waarbij voor de onderdelen g, h, j en k geldt dat zij alleen op aanvraag ter beschikking worden gesteld;

  • b. voor zover het betreft onderdeel e: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • c. voor zover het betreft de onderdelen f en h: overheidsorganisaties die ter zake de preparatie op en de bestrijding van calamiteiten tot taak hebben en van overheidsorganisaties, belast met scheepvaartbegeleiding en het beheer van waterstaatkundige werken;

  • d. voor zover het betreft onderdeel i: overheids- en andere organisaties met als taak de zorg voor de veiligheid van het wegverkeer of het informeren van weggebruikers;

  • e. voor zover het betreft onderdeel k: het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en andere overheidsorganisaties die het bestrijden van calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt tot taak hebben.

Artikel 10

De hoofddirecteur stelt onderdelen van het algemeen weerbericht ter beschikking met behulp van onder meer de volgende middelen:

 • a. voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k met uitzondering van onderdeel i: internet;

 • b. voor zover het betreft de onderdelen a tot en met k met uitzondering van onderdeel f: elektronische fax, elektronische post of datacommunicatie middels internet;

 • c. voor zover het betreft onderdeel f: marifoonkanalen.

Artikel 11

Onderdeel a van het algemeen weerbericht bevat informatie over de volgende weersverschijnselen:

 • a. de neerslagsoort, de mate van zonneschijn of de mate van bewolking;

 • b. de temperatuur van de lucht;

 • c. de windrichting en de windsnelheid;

 • d. de zichtwaarde;

 • e. de luchtdruk.

Artikel 12

Onderdeel b van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:

 • a. de hoeveelheid neerslag in de voorafgaande periode van 12 uren;

 • b. om 09:00 uur: de minimumtemperatuur in de voorafgaande periode van 18:00 uur tot 06.00 uur;

 • c. om 21.00 uur: de maximumtemperatuur in de voorafgaande periode van 06:00 tot 18:00 uur.

 • d. een toelichting op de waarschuwingen en verwachtingen, bestaande uit een beschrijving van maximaal 1000 letterposities van de meteorologische verschijnselen die aanleiding zijn voor de waarschuwingen dan wel de verwachtingen;

 • e. een actuele weerkaart.

Artikel 13

Onderdeel c van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:

 • a. de mate van zonneschijn of bewolking;

 • b. de neerslagkans, -soort en -intensiteit;

 • c. de kans op onweer, mist, gladheid of windstoten;

 • d. bij de berichtgeving tussen 12.00 uur en 06.00 uur: de minimumtemperatuur;

 • e. de maximumtemperatuur;

 • f. windrichting en windkracht;

 • g. een prognostische weerkaart voor de weersverwachting van vandaag;

 • h. om een weersomslag of de mate van wisselvalligheid te beschrijven: tijdstip en verwachte tijdsduur van in dit artikel genoemde weerverschijnselen.

Artikel 14

Onderdeel d van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:

 • a. een korte typerende beschrijving van het te verwachten weer;

 • b. in voorkomende gevallen: een trendmatige ontwikkeling;

 • c. de mate van zonneschijn in percentages of uren;

 • d. de kans op neerslag;

 • e. de minimum- en maximumtemperatuur;

 • f. de windrichting en de windkracht, boven land in open terrein;

 • g. prognostische weerkaarten van maximaal 36 uren vooruit.

Artikel 15

 • 1.Onderdeel e van het algemeen weerbericht bevat informatie over de mate van zonkracht voor vandaag en morgen op een schaal van 0 tot 10.

 • 2.Het bericht inzake de zonkrachtverwachting wordt alleen in de maanden april tot en met september uitgegeven. In die periode verschijnt het bericht dagelijks om 6:00 uur.

Artikel 16

Onderdeel f van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:

 • a. de weersituatie;

 • b. de windrichting en de windsnelheid;

 • c. de zichtwaarde;

 • d. het getij;

 • e. vanaf windkracht 6: een waarschuwing voor wind of storm;

 • f. een waarschuwing, indien er zware windstoten worden verwacht van 75 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;

 • g. voor zover nodig een melding van significant weer, in het bijzonder alle weersverschijnselen die van belang zijn voor de veiligheid van de scheepvaart in de kustgebieden, de Waddenzee en het IJsselmeer;

 • h. eventueel: het moment waarop significante veranderingen verwacht worden en de duur daarvan.

Artikel 17

Onderdeel g van het algemeen weerbericht bevat de volgende informatie:

 • a. de weersontwikkeling op de Noordzee;

 • b. de windrichting en de windkracht;

 • c. de zichtwaarde;

 • d. vanaf windkracht 7: een waarschuwing voor wind of storm;

 • e. een melding van significante golfhoogte en deining;

 • f. een melding van de lucht- en zeewatertemperatuur;

 • g. voor zover nodig een melding van significant weer, in het bijzonder alle weersverschijnselen die van belang zijn voor de veiligheid op de Noordzee;

 • h. eventueel: het moment waarop significante veranderingen verwacht worden en de duur daarvan.

Artikel 18

Onderdeel h van het algemeen weerbericht bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

 • a. de melding dat sprake is van een windkracht 6 of hoger;

 • b. de melding dat er zware windstoten verwacht worden van 75 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;

 • c. de melding dat er zeer zware windstoten verwacht worden van 100 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;

 • d. het kustdistrict waarop de waarschuwing van toepassing is.

Artikel 19

Onderdeel i van het algemeen weerbericht bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

 • a. mist of mistbanken met een zicht van 200 meter of minder;

 • b. gladheid als gevolg van sneeuw of bevriezend water;

 • c. zware neerslag met wateroverlast;

 • d. zware windstoten .van 75 km per uur of meer;

 • e. zeer zware windstoten van 100 km per uur of meer;

 • f. de waarschuwingen bevatten een trendmatige aanduiding betreffende de ontwikkeling in de tijd.

Artikel 20

 • 1.Onderdeel j van het algemeen weerbericht bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

  • a. gladheid door ijzel op grote schaal;

  • b. sneeuwval met een intensiteit van 5 cm per uur of hoger en een vers sneeuwdek ten gevolge hebbende van ten minste 5,5 cm;

  • c. sneeuwjacht, inhoudende sneeuwval bij een windkracht van ten minste 6 Beaufort en een zicht van minder dan 200 meter;

  • d. zware hagel, waarbij de doorsnede van de hagelstenen 2 cm of meer bedraagt;

  • e. zwaar onweer met een intensiteit van ten minste 15 ontladingen per minuut binnen een straal van 15 km;

  • f. zware tot zeer zware storm of orkaan, waarbij een windkracht van 10 tot 12 wordt gemeten;

  • g. de melding dat er zeer zware windstoten verwacht worden van 100 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing.

 • 2.Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid kunnen opgesteld worden voor een algemeen publiek of voor specifieke doelgroepen. De berichtgeving kan op de doelgroep toegesneden worden.

 • 3.Een waarschuwing wordt vooraf gegaan door een melding dat er een waarschuwing komt.

 • 4.Een waarschuwing wordt ingetrokken door middel van een afmeldbericht, indien een einde is gekomen aan het betreffende weersverschijnsel of het weersverschijnsel niet meer verwacht wordt.

Artikel 21

Onderdeel k van het algemeen weerbericht bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

 • a. meteorologische gegevens en adviezen ten behoeve van de preparatie op of de bestrijding van weersafhankelijke calamiteiten;

 • b. meteorologische gegevens en adviezen met betrekking tot de verspreiding van gevaarlijke stoffen die tijdens de biologische, chemische of nucleaire calamiteiten vrijkomen of kunnen vrijkomen in de atmosfeer.

Hoofdstuk 5. Licentieovereenkomsten en andere overeenkomsten

§ 5.1. Algemene bepalingen

Artikel 22

Aan afnemers van KNMI-gegevens, niet behorend tot behorend tot de Staat, worden de gegevens beschikbaar gesteld in de vorm van:

 • a. een licentieovereenkomst op grond waarvan een recht wordt verleend tot het gebruik van KNMI-gegevens;

 • b. een andere overeenkomst.

Artikel 23

 • 1.Licentieovereenkomsten worden ten minste onder de voorwaarden gesloten, dat:

  • a. tenzij daartoe een licentie dan wel een aanvullende licentie is verleend, KNMI-gegevens niet worden doorgeleverd aan derden en openbaar gemaakt; en

  • b. indien openbaarmaking of doorlevering op grond van de licentie toegestaan is, de licentiehouder de bron van de gegevens vermeldt.

 • 2.In een licentieovereenkomst worden de overeengekomen KNMI-gegevens met de daarbij behorende prijs gemeld.

§ 5.2. Soorten licenties

Artikel 24

Een licentie, verleend aan een particulier weerbureau, verleent dat particulier weerbureau het recht KNMI-gegevens onbeperkt te gebruiken en her te gebruiken in de producten en diensten met toegevoegde waarde die het particulier weerbureau verkoopt aan hem individueel bekende afnemers, niet zijnde particuliere weerbureaus.

Artikel 25

 • 1.Een licentie, verleend aan een omroep of uitgever in beperkte vorm, verleent de omroep of uitgever het recht bewerkte KNMI-gegevens openbaar te maken via openbare media aan een onbepaald publiek in beperkte vorm, via één of meer kanalen en voor zover de tijdsduur tussen twee opeenvolgende tijdstippen van een geactualiseerde openbaarmaking van de informatie doorgaans meer is dan één uur.

 • 2.Een licentie, verleend aan een omroep of uitgever in uitgebreide vorm, verleent de omroep of uitgever het recht bewerkte KNMI-gegevens openbaar te maken via openbare media aan een onbepaald publiek in uitgebreide vorm, via één kanaal, waarbij de openbaarmaking dagelijks plaats vindt en de tijdsduur tussen twee opeenvolgende tijdstippen van een geactualiseerde openbaarmaking van de informatie doorgaans één uur of minder is.

Artikel 26

Een licentie, verleend aan een eindgebruiker, geeft een eindgebruiker het recht KNMI-gegevens te gebruiken voor eigen niet-meteorologische doeleinden.

Artikel 27

 • 1.Een licentie, verleend aan een afnemer voor niet-commerciële toepassing in onderzoek, onderwijs en andere publieke taken, verleent die afnemer het recht KNMI-gegevens daarvoor te gebruiken.

 • 2.De resultaten van het onderzoek en het toe te passen onderwijs kunnen op een voor wetenschappelijke publicaties gebruikelijke wijze en in een voor dergelijke publicaties gebruikelijke omvang openbaar gemaakt worden.

§ 5.3. Aanvullende licenties voor particuliere weerbureaus

Artikel 28

 • 1.Aan een particulier weerbureau welke beschikt over een licentie als bedoeld in artikel 24, kan hooguit één aanvullende licentie worden verleend voor openbaarmaking als bedoeld in artikel 25 van door hem bewerkte KNMI-gegevens, voor zover die gegevens uit eigen waarneming van het KNMI zijn verkregen of door het KNMI zijn bewerkt, bij producten en diensten met toegevoegde waarde.

 • 2.Indien het particulier weerbureau bij openbaarmaking gebruik maakt van een omroep, uitgever of een andere intermediair, blijft het particulier weerbureau houder van de licentie.

 • 3.Geen aanvullende licentie wordt verleend voor openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, tweede lid, en een verleende licentie daarvoor wordt ingetrokken bij toepassing van artikel 36 op het particulier weerbureau.

Artikel 29

 • 1.Aan een particulier weerbureau welke beschikt over een licentie als bedoeld in artikel 24, kan, voor zover het KNMI-gegevens betreft die uit eigen waarneming van het KNMI zijn verkregen of door het KNMI zijn bewerkt, een aanvullende licentie worden verleend voor het doorleveren van:

  • a. door hem bewerkte KNMI-gegevens bij producten en diensten met toegevoegde waarde aan eindgebruikers;

  • b. door hem bewerkte KNMI-gegevens bij producten en diensten met toegevoegde waarde aan omroepen en uitgevers ten behoeve van openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, eerste lid;

  • c. door hem bewerkte KNMI-gegevens bij producten en diensten met toegevoegde waarde aan omroepen en uitgevers ten behoeve van openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder de voorwaarden dat het particulier weerbureau zijn afnemer de licentietarieven, bedoeld in de artikelen 33 tot en met 38, in rekening brengt en van dat tarief 75% afdraagt aan het KNMI;

  • d. onbewerkte en door het KNMI bewerkte KNMI-gegevens aan omroepen en uitgevers ten behoeve van openbaarmaking als bedoeld in artikel 25 en aan eindgebruikers, onder de voorwaarden dat het particulier weerbureau zijn afnemer de licentietarieven, bedoeld in de artikelen 33 tot en met 38, in rekening brengt en van dat tarief 75% afdraagt aan het KNMI.

 • 2.Geen aanvullende licentie wordt verleend voor doorlevering als bedoeld in het eerste lid, onder b, ten behoeve van uitgebreide openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, tweede lid, en een verleende aanvullende licentie daarvoor vervalt bij toepassing van artikel 36 op het particulier weerbureau.

Hoofdstuk 6. Tarieven KNMI-gegevens

Artikel 30

Indien KNMI-gegevens beschikbaar worden gesteld op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 22, onder b, wordt daarvoor een prijs in rekening gebracht die overeenkomt met de werkelijk gemaakte personele en materiële kosten die aan de overeengekomen dienst naar objectieve maatstaven kunnen worden toegerekend.

Artikel 31

Indien KNMI-gegevens beschikbaar worden gesteld op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 22, onder a, wordt daarvoor een prijs in rekening gebracht voor de kosten voor de verstrekking en de licentietarieven, bedoeld in de artikelen 33 tot en met 38.

Artikel 32

De kosten voor verstrekking bestaan uit de personele en materiële kosten die specifiek aan de onttrekking van de KNMI-gegevens aan de meteorologische infrastructuur en de levering van die gegevens aan de afnemer naar objectieve maatstaven kunnen worden toegerekend.

Artikel 33

 • 1.Voor het vaststellen van de licentietarieven wordt uitgegaan van de totale kosten van de meteorologische infrastructuur en worden voorts de volgende gegevenssoorten onderscheiden:

  • a. actuele waarnemingen;

  • b. klimatologische gegevens;

  • c. bliksemgegevens;

  • d. radargegevens;

  • e. modelgegevens;

  • f. bewaakte modelgegevens;

  • g. overige gegevens.

 • 2.De kosten, bedoeld in het eerste lid, zijn opgenomen in een kostencalculatiemodel, waarvoor de volgende beginselen gelden:

  • a. kosten die specifiek aan de gegevenssoorten kunnen worden toegerekend, worden hieraan toegerekend;

  • b. de overige kosten worden op grond van verdeelmaatstaven die in het bijzonder rekening houden met de mate waarin personele capaciteit ten behoeve van de verschillende gegevenssoorten wordt aangewend omgeslagen over de gegevenssoorten.

Artikel 34

Licentietarieven voor gebruik van KNMI-gegevens door particuliere weerbureaus worden per gegevenssoort en per eenheid als volgt vastgesteld:

 • a. de per gegevenssoort volgens het kostencalculatiemodel toegerekende totale kosten, waarbij voor de gegevensoorten klimatologische gegevens, modelgegevens en bewaakte modelgegevens een opslag geldt van 15% van die totale kosten, worden verminderd met,

 • b. het percentage dat de som van de totale kosten voor de meteorologische infrastructuur volgens het kostencalculatiemodel en 15% van de totale kosten die op grond van het kostencalculatiemodel zijn toegerekend aan klimatologische gegevens, modelgegevens en bewaakte modelgegevens, hoger is dan de totale kosten van de meteorologische infrastructuur,

 • c. van de aldus berekende uitkomst per gegevenssoort wordt 4,21% genomen en gedeeld door

 • d. het aantal beschikbare eenheden voor de gegevenssoort in dat jaar.

Artikel 35

 • 1.Bij de afname van grote hoeveelheden gegevens van de soorten actuele waarnemingen en klimatologische gegevens wordt de prijs bepaald overeenkomstig de volgende formules waarbij N staat voor het aantal eenheden en P voor de prijs per eenheid:

  • a. bij afname van 10.000 eenheden of minder: N*P;

  • b. bij afname van 10.001 t/m 100.000 eenheden: [10.000 + 0,75(N - 10.000)]*P;

  • c. bij afname van 100.001 t/m 1.000.000 eenheden: [77.500 + 0,50(N - 100.000)]*P;

  • d. bij afname van meer dan 1.000.000 eenheden: [527.500 + 0,35(N - 1.000.000)]*P.

 • 2.Bij de afname van grote hoeveelheden gegevens van de soort modelgegevens wordt de prijs bepaald overeenkomstig het volgende model waarbij N staat voor het aantal eenheden en P voor de prijs per eenheid:

  • a. bij afname van 2.000 eenheden of minder: N*P;

  • b. bij afname van 2.001 t/m 20.000 eenheden: [2.000 + 0,60(N - 2.000)]*P;

  • c. bij afname van 20.001 t/m 200.000 eenheden: [12.800 + 0,40(N - 20.000)]*P;

  • d. bij afname van meer dan 200.000 eenheden: [84.800 + 0,20(N - 200.000)]*P.

Artikel 36

 • 1.Wanneer de licentietarieven van af te nemen KNMI-gegevens meer bedragen dan een derde deel van de jaaromzet van een particulier weerbureau, wordt aan het particulier weerbureau slechts een derde deel van de prijs van deze gegevens in rekening gebracht.

 • 2.Het eerste lid geldt niet of niet langer, indien een particulier weerbureau een jaaromzet van negen maal de voor de verkrijging van KNMI-gegevens in rekening gebrachte licentietarieven of meer heeft.

 • 3.Een particulier weerbureau verschaft het KNMI de gegevens die het KNMI nodig acht bij het beoordelen van de vraag of het particulier weerbureau in aanmerking komt voor de in het eerste lid bedoelde korting.

Artikel 37

 • 1.De licentietarieven voor gebruik door een omroep of uitgever als volgt vastgesteld:

  • a. de licentietarieven voor een omroep of uitgever ten behoeve van openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, tweede lid, bedragen twee derde van de tarieven voor het gebruik door een particulier weerbureau;

  • b. de licentietarieven voor een omroep of uitgever ten behoeve van openbaarmaking als bedoeld in artikel 25, eerste lid, bedragen één derde van de tarieven voor het gebruik door een particulier weerbureau;

 • 2.De licentietarieven voor een eindgebruiker bedragen één derde van de tarieven voor het gebruik door een particulier weerbureau.

Artikel 38

In afwijking van de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk, worden voor de in de bijlage bij deze regeling opgenomen KNMI-gegevens geen, dan wel de in die bijlage opgenomen afwijkende licentietarieven in rekening gebracht.

Artikel 39

Voor KNMI-gegevens, verstrekt op grond van licentieovereenkomsten als bedoeld in de artikelen 27 tot en met 29, worden door het KNMI geen licentietarieven in rekening gebracht.

Artikel 40

Indien licenties verleend zijn aan afnemers, behorend tot de Staat, wordt aan die afnemers een prijs in rekening gebracht met overeenkomstige toepassing van de artikelen 31 tot en met 39.

Hoofdstuk 7. KNMI-raad

Artikel 41

Niet ambtelijke leden van de KNMI-raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de KNMI-raad overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 42

 • 1.Een eerste onderzoeksprogramma als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt vastgesteld in 2002 en heeft betrekking op de periode 2003 tot en met 2006.

 • 2.Een eerste onderzoeksplan en jaarplan als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, respectievelijk 5, eerste lid, worden vastgesteld in 2002.

 • 3.Een eerste financiële verantwoording als bedoeld in artikel 8 heeft betrekking op het jaar 2003.

Artikel 43

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 44

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbaarheid algemeen weerbericht en KNMI-gegevens, prijs KNMI-gegevens en nadere regeling KNMI-taken en -raad.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J.M. de Vries
.

Bijlage, behorende bij artikel 38, met KNMI-gegevens, waarvoor geen dan wel afwijkende licentietarieven in rekening worden gebracht

 • 1. Essentiële wereld weergegevens WMO - Gratis

 • 2. Hageldetectie Nederland - Gratis

 • 3. Europese satellietgegevens NOAA - Gratis

 • 4. Afgeleide producten uit ECWMT wereld atmosfeer model - Gratis

 • 5. Afgeleide producten uit ECWMT zeegolven model - Gratis

 • 6. Afgeleide producten uit ECWMT alternatieve modellen - Gratis

 • 7. Zesuurlijkse gegevens van Meteosat - Gratis

 • 8. Producten van het hoge resolutie atmosfeer model HiRLAM - Een extra bedrag per EPU wordt in rekening gebracht

 • 9. Basisverwachting voor zes vaste Nederlandse referentiestations - Bij bewaakte verwachtingen wordt uitgegaan van de prijs van de gebruikte hirlam data voor alle locaties. Indien naast BaV-reeksen gelijktijdig ten minste de onderliggende hirlamdata worden afgenomen, dan wordt het tarief voor gebruik hirlam niet in rekening gebracht

 • 10. Windverwachting grenslaag - Gratis

 • 11. Gebiedshoeveelheid van de neerslag - Gratis

 • 12. Weerkundige werkdocumenten en situatierapporten - Gratis

 • 13. Weerkundige interpretatie van satellietgegevens - Gratis

 • 14. Dagreeksen van gecontroleerde historische weerwaarnemingen - Bij afname van ongevalideerde elementen wordt een reductie toegepast van 60% op de elementsprijs. De opbouw van de elementsprijs is ca 60% voor validatie en 40% voor gebruikte synop-elementen. Wanneer, naast de gevalideerde elementen, gelijktijdig de bijbehorende synops worden afgenomen dan wordt een reductie van 40% op de elementsprijs toegepast.

 • 15. Klimatologische gegevensbestanden - Voor klimatologische data wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten gebruik(ers). Voor alle soorten gebruikers wordt het tarief voor eindgebruikers toegepast. Bij klimatologische gegevens wordt de elementsprijs verhoogd met de elementsprijs van de waarnemingen. Voor alle soorten gebruik(ers) wordt het tarief voor eindgebruikers toegepast. Bij klimatologische gegevens wordt de elementsprijs verhoogd met de elementsprijs van de waarnemingen

 • 16. Externe toegang klimatologische gegevensbank - De abonnementstarieven worden afgeleid uit verstrekkings- en productiekosten

 • 17. Klimatologische rapporten - De abonnementstarieven worden afgeleid uit verstrekkings- en productiekosten en de prijs voor klimatologische data