Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  HET  KROONDOMEIN

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 16 maart 1971, houdende nadere voorzieningen inzake de door wijlen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden in 1959 aan de staat gedane schenking (Wet op het Kroondomein 1959)

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere wettelijke voorzieningen te treffen inzake de door wijlen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden in 1959 aan de staat gedane schenking;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

"Kroondrager": de Drager van de Kroon, als bedoeld in de overeenkomst, vermeld in artikel 2;

"Kroondomein": de zaken, op 28 januari 1959 door wijlen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden aan de staat geschonken, welke schenking is bekrachtigd bij de wet van 25 juli 1959, Stb. 291, benevens de daarvoor in de plaats getreden of in de plaats tredende zaken;

"domein": het Kroondomein;

"Onze Minister": Onze Minister van FinanciŽn;

"rentmeester": de in artikel 5 bedoelde rentmeester;

"Raad": de in artikel 6 bedoelde Raad van Beheer voor het Kroondomein.

Artikel 2

1. De overeenkomst, neergelegd in de in afdruk bij deze wet gevoegde akte van 29 mei 1970, houdende wijziging van enige der voorwaarden en bepalingen van de schenking door wijlen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden aan de staat gedaan op 28 januari 1959, wordt bekrachtigd.

2. De in het eerste lid bedoelde wijzigingsovereenkomst is mede bindend voor een ieder die in de toekomst ingevolge de in dat lid bedoelde overeenkomst van schenking rechten en verplichtingen kan verkrijgen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1973]

Artikel 4

Het domein wordt met inachtneming van de in de akte van schenking gestelde voorwaarden en bepalingen, zoals deze bij de in artikel 2 bedoelde overeenkomst zijn gewijzigd, beheerd als een economische en administratieve eenheid, zoveel mogelijk met inachtneming van bedrijfseconomische beginselen.

Artikel 5

1. Het domein wordt beheerd door een rentmeester, benoemd en ontslagen door de Kroondrager.

2. De rentmeester voert als een goed huisvader het beheer over het domein met inachtneming van de bepalingen van deze wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

3. De rentmeester vertegenwoordigt met betrekking tot het domein de Kroondrager en de staat in en buiten rechte, behoudens bij rechtshandelingen tussen de Kroondrager en de staat.

4. De Kroondrager stelt de verdere voorschriften vast, door de rentmeester in acht te nemen.

5. De rentmeester is jegens de Kroondrager en de staat persoonlijk aansprakelijk terzake van het gevoerde beheer.

Artikel 6

1. Er is een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x