BESLUIT van 10 juli 1989, Stb. 1989, 327, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o.¹ Inwerkingtreding: 1 augustus 1990.

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel CC, van het Besluit van 17 mei 2011, Stb. 2011, 277, is het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO met ingang van 1 augustus 2011 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Eindexamenbesluit VO.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 januari 1989, nr. 88040519/3188, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 29, 30 en 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
     Gehoord de Onderwijsraad (advies van 28 oktober 1988, nr. OR/1325 S);
     De Raad van State gehoord (advies van 4 april 1989, nr. W05.89 0025);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 juni 1989, nr. 89011 016/3188, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).