Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OVERGANG  BELASTINGHEFFING  IN  EURO'S

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 17 december 1998, houdende regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de deelneming van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie wenselijk is regels te stellen inzake de overgang op de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

1. Deze wet verstaat onder belastingen: belastingen, premies en andere heffingen die worden geheven en ingevorderd door de rijksbelastingdienst met toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.

2. Het bij deze wet bepaalde met betrekking tot belastingen is mede van toepassing op renten, bestuurlijke boeten, kosten en dergelijke die met betrekking tot belastingen kunnen worden vastgesteld of opgelegd.

HOOFDSTUK II. HEFFING EN INVORDERING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE

Artikel 2

De heffing en de invordering van belastingen met betrekking tot tijdvakken die aanvangen onderscheidenlijk tijdstippen die zijn gelegen in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001 vinden nog plaats in guldens.

Artikel 3

Bij ministeriŽle regeling wordt bepaald voor welke belastingen in afwijking in zoverre van artikel 2 de heffing en de invordering reeds geheel of gedeeltelijk kunnen plaatsvinden in euro's.

HOOFDSTUK III. HET NA DE OVERGANGSPERIODE VASTSTELLEN VAN BELASTINGAANSLAGEN EN NEMEN VAN BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR DE OVERGANGSPERIODE EN DE OVERGANGSPERIODE

Artikel 4

1. Het vaststellen van belastingaanslagen alsmede het nemen van beschikkingen met betrekking tot tijdvakken die eindigen onderscheidenlijk tijdstippen die zijn gelegen voor 1 januari 1999, vindt na 31 december 2001 plaats in euro's.

2. In afwijking in zoverre van artikel 2 vindt het vaststellen van belastingaanslagen alsmede het nemen van beschikkingen met betrekking tot tijdvakken die aanvangen onderscheidenlijk tijdstippen die zijn gelegen in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001, na 31 december 2001 plaats in euro's.

HOOFDSTUK IV. OMREKENING, AFRONDING EN RECHTSGELDIGHEID

Artikel 5

1. Bij de omrekening van bedragen in guldens onderscheidenlijk euro's met

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x