Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  RECHTSPOSITIE  MINISTERS  EN  STAATSSECRETARISSEN

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen

 

 

WET van 2 december 1993, houdende regeling van de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtspositie van ministers en staatssecretarissen wettelijk te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. De bezoldiging van ministers wordt bepaald op € 10.325,86 per maand. De bezoldiging van staatssecretarissen wordt bepaald op € 9691,95 per maand.

2. Indien de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel wordt gewijzigd en wordt bepaald dat die wijziging een algemeen karakter draagt, wordt bij ministeriële regeling met ingang van de datum, waarop die wijziging ingaat, de bezoldiging van ministers en staatssecretarissen dienovereenkomstig gewijzigd, onder nadere vaststelling, voor zoveel nodig, van de in het eerste lid genoemde bedragen.

3. Indien aan het burgerlijk rijkspersoneel een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangen ministers en staatssecretarissen deze op gelijke voet.

 

Artikel 2

1. Boven en behalve de bezoldiging, bedoeld in artikel 1, ontvangen ministers en staatssecretarissen op de voet van de regeling voor het burgerlijk rijkspersoneel een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x