Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  REGELEN  NOPENS  BEHEER  SCHULDREGISTERS  VOOR  GELDLENINGEN  TEN  LASTE  VAN  HET  RIJK

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003

 

 

WET van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk, andere dan de Grootboeken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Onder het opperbeheer van Onze Minister van FinanciŽn is de zorg voor het houden van Schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk, andere dan de Grootboeken, en voor de vervulling der daarbij te verrichten werkzaamheden opgedragen aan de Agent van het Ministerie van FinanciŽn te Amsterdam, verder te noemen "Agent".

 

Artikel 2

Hij, te wiens name in een schuldregister, als in artikel 1 bedoeld, een rekening is geopend, wordt aangemerkt als

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x